Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.

SURANGAMA SŨTRA

Lời Nói Đầu
Phần Giới Thiệu
Đề Mục Kinh
Nhân Duyên Và Thời Điểm Phật Nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Phần Chánh Tông
Bảy Đoạn Phật Hỏi Về Tâm Chỉ Rơ Tánh Thấy
Phật Chỉ Tâm Lần Thứ Nhất
Phật Chỉ Tâm Lần Thứ Hai
Phật Chỉ Tâm Lần Thứ Ba
A Nan Đă Hiểu Được Chơn Tâm Nhưng Chưa Dám Nhận
Phật Chỉ Tâm Lần Thứ Tư Và Thứ Năm
A Nan Nghi "Chơn Tâm" Đồng Với Thuyết "Tự Nhiên" Của Ngoại Đạo Do Nhận Thức Sai Lầm Khiến Cho Con Người Bỏ Mất Bản Tâm Thanh Tịnh Bản Giác Thường Trú Của Ḿnh
Tánh Thấy Ngoài Hai Nghĩa : Ḥa Hợp Và Không Ḥa Hợp
Bốn Khoa Bảy Đại Vốn Là Hiện Tượng Biểu Hiện Từ Như Lai Tạng
Ngũ Uẩn Là Hiện Tượng Biểu Hiện Như Lai Tạng
Sáu Nhập Là Hiện Tượng Biểu Hiện Từ Như Lai Tạng
Mười Hai Xứ là Hiện Tượng Biểu Hiện Từ Như Lai Tạng
Bảy Đại Là Hiện Tượng Biểu Hiện Của Như Lai Tạng
Giác Ngộ Và Phát Nguyện
Phật Thuyết Minh Tánh Của Các Đại Vốn Không Ngăn Ngại Ǵ Nhau, Nhằm Khai Thị Chơn Lư - Sắc Không, Không Sắc.
Phật Khai Thị Nguồn Gốc Duyên Khởi Của Hiện Tượng Vật Chất
Phật Chỉ Hai Nghĩa Quyết Định
Dựa Vào Nhơn Tu Mà Suy Biết Quả Sơ Chứng
Chỉ Rơ Chổ Hư Vọng Của Sáu Căn
Phật Bảo Đánh Chuông Để Chứng Nghiệm Tánh Nghe Của Nhĩ Căn Là Thường C̣n
Nương Chổ Ngộ Mà Viên Tu
Chỉ Một Cái Khăn Mà Sáu Lần Cột Th́ Thành Sáu Gút. Mở Hết Sáu Gút Một Cũng Không C̣n
 Gạn Hỏi Đại Chúng Về Viên Thông
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Phật Bảo Văn Thù So Sánh Chọn Căn Ưu Việt Nhất
So Sánh Sự Ưu Khuyết Của Sáu Trần, Năm Căn, Sáu Thức Và Bảy Đại

- CÁC TÔN GIÁO LỚN TRÊN THẾ GIỚI VÀ NIỀM TIN CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ.


- NIỀM TIN PHẬT GIÁO


- VÀI NÉT VỀ NỘI T̀NH PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG GIẢI

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ
Ngă kim kiến văn đắc thọ tŕ
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa

*******

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp khó t́m cầu
Con nay nghe được chuyên tŕ tụng
Nguyện rơ Như Lai nghĩa nhiệm mầu
 

MỤC LỤC

Lời Nói Đầu 8

Phần Giới Thiệu 12

Chương Thứ Nhất


* Đề Mục Kinh 33
* Nhân Duyên Và Thời Điểm Phật Nói
* Kinh Thủ Lăng Nghiêm 60
* Phần Chánh Tông 82
 

Chương Thứ Hai


* Bảy Đoạn Phật Hỏi Về Tâm 94
 

Chương Thứ Ba


* Chỉ Rơ Tánh Thấy 129
* Phật Chỉ Tâm Lần Thứ Nhất 156
* Phật Chỉ Tâm Lần Thứ Hai 161
* Phật Chỉ Tâm Lần Thứ Ba 185
* A Nan đă hiểu Được Chơn Tâm Nhưng Chưa Dám Nhận 198
* Phật Chỉ Tâm Lần Thứ Năm 206
* Phật Chỉ Tâm Lần Thứ Tư 203
 

Chương Thứ Tư

* A Nan Nghi “Chơn Tâm” Đồng Với Thuyết Tự Nhiên Của Ngoại Đạo 233
 

Chương Thứ Năm


* Do Nhận Thức Sai Lầm Khiến Cho Con Người Bỏ Mất Bản Tâm Thanh Tịnh, Bản Giác Thường Trú Của Ḿnh 247
* Tánh Thấy Ngoài Hai Nghĩa Ḥa Hợp Và Không Ḥa Hợp 263
 

Chương Thứ Sáu


* Bốn Khoa Bảy Đại Vốn Là Hiện Tượng Biểu Hiện Từ Như Lai Tạng 269
* Ngũ Uẩn Là Hiện Tượng Biểu Hiện Từ Như Lai Tạng 283
* Sáu Nhập Là Hiện Tượng Biểu Hiện Từ Như Lai Tạng 312
* Mười Hai Xứ Là Hiện Tượng Biểu Hiện Từ Như Lai Tạng 335
* Bảy Đại Là Hiện Tượng Biểu Hiện Từ Như Lai Tạng 384
* Giác Ngộ Và Phát Nguyện 429
 

Chương Thứ Bảy


* Phật Thuyết Minh Tánh Của Các Đại Vốn Không Ngăn Ngại Ǵ Nhau Nhằm Khai Thị Chơn Lư “Sắc Không, Không Sắc” 535

* Phật Khai Thị Nguồn Gốc Duyên Khởi Của Hiện Tượng Vật Chất 454
* Phật Dạy Rơ Về 3 Tướng Tương Tục :

v Thế Giới Tương Tục 458

v Chúng Sinh Tương Tục 462

v Nghiệp Quả Tương Tục 467

* Giác Không Sinh Mê 469
Khai Thị Năm Thứ Ô Trược 571
* Chỉ Rơ Chỗ Hư Vọng Của Sáu Căn 546
* Phật Bảo Đánh Chuông Để Chứng Nghiệm Tánh Nghe Của Nhĩ Căn Là Thường C̣n 565
 

Chương Thứ Tám

* Nương Chỗ Ngộ Mà Viên Tu 574

* Chỉ Một Cái Khăn Mà Sáu Lần Cột Thành Sáu Gút. Mở Hết Sáu Gút Một Cũng Không C̣n 593

* Gạn Hỏi Đại Chúng Về Viên Thông 605
 

Chương Thứ Chín


* Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông 706
 

Chương Thứ Mười


* Chương Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông 750
 

Chương Thứ Mười Một


* Phật Bảo Văn Thù So Sánh Chọn Căn Ưu Việt Nhất 848

* So Sánh Sự Ưu Khuyết Của Sáu Trần, Năm Căn, Sáu Thức Và Bảy Đại 864
 

HẾT QUYỂN SÁU DỰA THEO HÁN KINH

THỦ LĂNG NGHIÊM

 

Phần Giới Thiệu Các Tôn Giáo Lớn Trên Thế Giới

Và Niềm Tin Của Người Phật Tử


1. ĐẠO DO THÁI 903
2. ĐẠO THIÊN CHÚA GIÁO 905
3. ĐẠO TIN LÀNH 912
4. HỒI GIÁO 914
5. ĐẠO NHO (KHỔNG GIÁO) 925
6. ĐẠO LĂO 931
7. PHẬT GIÁO MẬT TÔNG 951
8. PHẬT GIÁO MẬT TÔNG TÂY TẠNG 955
Niềm Tin Phật Giáo
9. Đạo Phật Dưới Ánh Mắt Của Người Phật Tử 846
10. Vài Nét Về Nội T́nh Phật Giáo Việt Nam 861

Lời nói đầu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Kinh Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh thuộc hệ tư tưởng thượng thừa liễu nghĩa và là tâm ẩn bí mật đại tổng tŕ môn của chư Phật Như Lai, bao gồm toàn bộ hệ thống giáo lư nhân quả, mê ngộ, chơn vọng, thánh phàm của tất cả đại tạng. Kinh soi chiếu rơ ràng giúp chúng sinh thấy sự sai khác của chánh tà trong quá tŕnh tu chứng và t́nh trạng điên đảo của luân hồi cũng như thấu triệt cả nguồn nhất tâm, bao gồm cả vạn pháp một cách rộng lớn và đầy đủ. Học kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ giúp con người thấu rơ vị trí của ḿnh đối với quả vị Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Chính Đức Phật Thích Ca sống bằng “Chơn tâm thường trú” và sinh hoạt trong “Thể tánh tịnh minh” cái mà đă có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh nhưng con người lại bỏ quên nó đi. Phật và chúng sinh thật ra vẫn đồng một thể tánh chơn tâm, nhưng chư Phật đă hoàn toàn giác ngộ được thể tánh ấy. Ngược lại, chúng sinh v́ mê lầm thể tánh chơn tâm nên suốt đời sống trong điên đảo khổ đau và phải chịu trầm luân trong biển sanh tử luân hồi. V́ thế chủ yếu của kinh không ngoài mục đích xác định rằng c̣n phiền năo khách trần là c̣n điên đăo khổ đau và phủi hết phiền năo khách trần là có an lạc Niết Bàn.


Kinh Lăng Nghiêm có thể giáo hóa, khiến cho “t́nh dữ vô t́nh, đồng viên chủng trí” nghĩa là tất cả loài hữu t́nh và vô t́nh đều có thể viên thành Phật đạo. Đối tượng cứu cánh của kinh là “Chơn Tâm Thường Trú” và “Thể Tánh Tịnh Minh” trong khi công dụng của kinh là hàng phục phiền năo trần lao để trở về với tánh giác diệu minh của chính ḿnh. Nhưng mục đích tối hậu của kinh vẫn là giải thoát giác ngộ đưa con người từ phàm phu đến địa vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác tức là thành Phật. Tất cả Như Lai trong mười phương có Bồ Đề Niết Bàn đều do thành tựu đại định Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm đại định là định rất kiên cố, vững chắc nhất để phát sinh vô lượng trí tuệ. Có cái định này th́ tâm lúc nào cũng “như như bất động, liễu liễu thường minh” nghĩa là cho dù thế gian vũ trụ có biến đổi, hấp dẫn, quyến rũ cách mấy th́ tâm người có định này vẫn yên lặng, thanh thản, không bị ngoại trần chi phối và họ lúc nào cũng sống với tâm thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu. Đó chính là “Kiến sắc phi can sắc, Văn hương bất nhiễm hương” vậy. Định của Thủ Lăng Nghiêm là “tự tánh bổn định” nên thường hằng, lúc nào cũng có. Cái định này khác hẳn với định có xuất có nhập nghĩa là nhập th́ có định, xuất th́ định mất cho nên định đó vẫn không thoát khỏi luân hồi sinh diệt. Do đó, định Thủ Lăng nghiêm tức là thể nhập Phật tri kiến, Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm giúp chúng sinh có được tuệ giác mà phá trừ tất cả những dục vọng, đánh tan phiền năo khổ đau, tiêu trừ những vô minh đen tối và sau cùng đạt đến cứu cánh tối thượng là chứng đắc Diệu Giác Như Lai tức là thành Phật


Đặc biệt trong phần tu chứng viên thông của hai mươi lăm vị đại đệ tử Phật, có hai chương rất quư báu giúp cho tất cả Phật tử tùy theo sở ngộ của ḿnh mà áp dụng thực hành để có giải thoát. Chương Đại Thế Chí Niệm Phật viên thông rất sâu xa huyền diệu giúp chúng sinh thấy thấu suốt, hiểu tận cùng rốt ráo pháp môn niệm Phật để hạ thủ công phu. Sau đó kinh giới thiệu pháp môn Quán Thế Âm nhĩ căn viên thông tức là pháp tu “phản văn văn tự tánh” nghĩa là xoay tánh nghe của ḿnh vào trong mà lắng nghe tiếng nói thanh tịnh của tâm ḿnh để sống gần với chơn tánh của chính ḿnh th́ sẽ có an lạc giải thoát ngay trong cơi đời này.


V́ thế tất cả mọi chúng sinh không phân biệt căn cơ mau chậm, không phân biệt tuổi tác và hoàn cảnh, mọi người mọi giới và mọi lúc đều có thể áp dụng tham học kinh này để lau sạch phiền năo khách trần mà sống với Chơn Tâm thường có và Thể Tánh thanh tịnh sáng suốt của ḿnh.


V́ sự thâm sâu huyền nghĩa của kinh, chúng tôi tha thiết kính mong quư Phật tử tham khảo kinh rất nhiều lần để tự ḿnh t́m ra ánh sáng chân lư. Quư vị nghe, đọc mười lần th́ thấu hiểu được bốn năm chục phần trăm. Nghe, đọc trăm lần th́ mới có thể lănh hội được ư nghĩa huyền diệu của kinh. Khi đă ngộ nhập kinh Lăng Nghiêm, quư Phật tử sẽ không cầu chơn cũng không trừ vọng mà chỉ sống “Như thị chân, như thị huyễn, như thị công đức” với tâm nguyện hằng “phục vụ chúng sinh tức cúng dường chư Phật”.


Chúng tôi trí mỏng nghiệp dày nên trong bộ “kinh giải” này không sao tránh khỏi những thiếu sót sai lầm, kính mong các bậc cao minh hỷ xả chỉ giáo cho. Chân thành cảm tạ.

Viết tại Washington
Mùa Thu năm Canh Dần, 2010.
Nam Mô A Di Đà Phật

Lê Sỹ Minh Tùng

|

| Print this page