Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.

Khái quát đề cương

 

Trong Kinh Pháp Cú Phật dạy :

 

                     Trong các pháp, Tâm dẫn đầu, Tâm là chủ, Tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh hoặc ô nhiễm, nói năng hay hành động, th́ sự an lành hoặc thống khổ sẽ theo sau đấy như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe.

 

                     Giáo pháp đức Phật giúp nhân gian tu tập để giải khổ, vậy sự khổ không phải do bên ngoài, mà do tâm chúng ta mà có. Chế ngự Tâm là phương thức duy nhất hoàn thiện con người, qua đó mới mong cải tạo về cá nhân, văn hóa xả hội, làm tốt lối sống tự chủ đến văn minh hạnh phúc và chung hưởng.

 

                      Tự ta làm lành, hướng mọi người cùng làm lành th́ mới có thành quả an lành chung hưởng. Nếu không chế ngự Tâm th́ nó hướng dẫn ta hành động trái lại và sẽ có kết quả thống khổ.

 

                      Tranh chăn trâu đạo Phật diễn xuất ư tưởng và phương pháp chế ngự Tâm. Ví Tâm là trâu, cũng như Nho giáo bảo tâm là vượn. Trâu gắn bó với đời sống loài người từ lâu. Ai cũng biết h́nh ảnh hung hoang của một con trâu chưa được thuần phục. Bản tánh khó thuần phục của trâu rơ nét, phải dùng dây xỏ mũi mới chế ngụ được. Tranh thể hiện hai biểu tượng chính là con trâu và người chăn. Con trâu là chỉ cho tâm chúng sanh, người chăn là chỉ cho ư chí tu tập. Trâu tâm đen hoang dă ban sơ được điều phục bằng giáo dục đạo đức thuần hóa trắng dần đến toàn thiện. Con trâu mộng ở tranh trâu toàn đen biểu thị một năng lực vốn có sẳn của chúng sanh mà không phải ai cũng nhận thức được. Không tự biết năng lực vốn có của ḿnh mà tu tập chế ngự, cứ măi hướng ngoại lang thang cầu t́m. Cái vốn có của mỗi nhân sinh, Phật giáo luôn gợi mở, tích cực qua nhiều từ : Chơn-tâm, Phật-tánh, Như-lai tạng, Bôn-lai diện mục, Thể-tánh tịnh ḿnh, Tri kiến Phật v.v...

 

                    Tranh chăn trâu giới thiệu năng lực kỳ diệu và ứng xử nhập cuộc chuyển hóa thế gian của tâm chứng ngộ giải thoát.   

 

                          Tranh chăn trâu được phổ truyền qua nhiều bộ, mỗi bộ có mười bức tranh. Nhiều bức tranh, về h́nh thức th́ khác, nhưng về tinh thần th́ có thể xếp thành hai loại : loại tranh theo khuynh hướng Đại-thừa và loại tranh theo khuynh hướng Thiền-Tông. Đại thừa đặt nặng chỉ rơ bản tánh hung hoang mê mờ của tánh chúng sanh, Thiền-Tông chỉ rơ pháp tu tập chế ngự tâm chúng sanh.

 

                     Để giúp người tu học dễ tiếp nhận và hành tŕ, soạn giả đưa ra đồng lúc hai loại tranh, đối chiếo và phân tích qua nội dung của tập giáo tŕnh Thập-Mục Ngưu-Đồ nầy. 

 

Thượng Tọa Thích Minh Nhựt

 

TRANH ĐẠI THỪA

 

Dịch:

 

                     Tựa của Chu Hoằng

 

                    Kinh Di Giáo dạy : Ví như chăn trâu cầm roi xem chừng, không cho nó đi bừa vào lúa mạ. Đây là xuất phát mục chăn trâu.

 

                    Ké tiếp Mă Tổ hỏi Thạch Củng : "Ông ở đây làm ǵ?" Thạch Củng đáp : "Chăn trâu". Mă Tổ hỏi : "Trâu làm sao chăn?" Thạch Củng đáp : "Một phen ùa vào đồng cỏ nắm mũi lôi trở lại". Mă Tổ bảo : "Ông giỏi chăn trâu".

 

                    Lại, Thiền sư An ở núi Đại Qui nói : "Tôi ở Qui Sơn không học thiền Qui Sơn, chỉ chăn giữ một con trâu".

 

                    Lại, Thiền sư Đoan ở Bạch Vân hỏi Quách Công Phụ : "Trâu thuần chưa?".

 

                    Hoặc tự chăn hoặc dạy người chăn, thấy khá nhiều, từ xưa đến nay càng bày rơ ràng. Sau mới có người vẽ thành tranh. Ban đầu từ chưa chăn, rốt sau cả hai đều mất, phân chia thành mười mục. Con trâu hẳn theo thứ lớp, ban đầu đen từ từ trắng, rốt sau không c̣n cái trắng nào sánh bằng.

 

                    Phổ Minh lại ở mỗi mục làm một bài tụng, Phổ Minh chưa biết rơ người ở đâu? Tranh va tụng cũng chưa rơ do tay một người chăng? Nay miễn bàn. Chỉ là tranh ấy h́nh ảnh hiển bày mà ư thú rất sâu sắc. Bài tụng th́ lời gần mà ư chỉ th́ rất xa. Người học giữ bên ḿnh làm bản đồ để xem xét đức nghiệp của ḿnh. Cúi xuống, xét chổ ḿnh đă tiến, ngước lên mong chổ ḿnh chưa đến, mới mong tránh khỏi cái lỗi được ít cho là đủ, mà phải rơi vào tăng thượng mạn. Như thế sẽ giúp ích rất nhiều. Tôi bèn sao lục cho khắc lại bản gổ. Ngoài ra c̣n t́m trâu cho đến vào chợ, cũng gồm mười bức cùng với những bức tranh này đại đồng tiểu dị. Lại đến trong giáo lư phân biệt tiến tu theo thứ lớp có thể so sáng mà biết. Tôi đều in phụ vào sau sách để tiện tham khảo. Nếu là người một phen vượt lên là vào thẳng th́ không nhọc roi vọt mà trâu trắng nằm sẳn sờ sờ trên dất, chẳng rơi vào gia cấp, chỉ trong một sát na năng sở đều mất. Thế là tranh hóa thành đồ bỏ, tụng thành lời thừa vậy.

 


TRANH THIỀN TÔNG

 

Dịch:

 

                    Tựa của Quách Am.

 

                    Chơn nguyên chư Phật chúng sanh cùng sẳn có, nhơn mê nên trầm luân tam giới, nhơn ngộ chóng thoát sanh tử. Do đó, có chư Phật có thể thành, chúng sanh có thể tạo.

 

                    Thế nên các bậc tiền hiền thương xót rộng nói các đường. Lư có thiên viên, giáo chia đốn tiệm. Từ thô đến tế, từ cạn đến sâu, rốt sau chỉ trong chớp mắt, Ngài Ca Diếp thấy hoa sen miệng cười chúm chím. Từ đây chánh pháp nhăn tạng được lưu thông trên trời, cơi người, nơi này, chốn khác. Người đạt được lư th́ siêu tông vượt cách như đường chim không để dấu vết. Người nhận nơi sự th́ kẹt câu lầm lời như rùa linh lê đuôi.

 

                    Khoảng này có Thiền Sư Thanh Cư xem căn khí chúng sanh hợp bệnh cho thuốc, làm bản đồ chăn trâu theo cơ nói giáo. Ban đầu dần dần trắng nói lên sức mạnh chưa đủ. Kế đến thuần chơn tiêu biểu căn cơ từ từ soi sáng. Sau rốt người trâu chẳng thấy, tượng trưng tâm pháp cả hai đều hết, lư ấy đă tột cội nguồn, pháp kia vẫn c̣n che đậy, khiến kẻ căn cơ bậc trung hạ nghi ngờ phân vân, rơi vào cơi hư vô hoặc kẹt vào thường kiến.

 

                    Nay Thiền sư Tắc Công nghĩ đến mô phạm của bậc tiền hiền, phát xuất từ đáy ḷng ḿnh làm những bài tụng hay, khiến ánh sáng xen nhau ban đầu từ chỗ mất trâu, rốt đến hoàn nguyên, khéo ứng hợp quần cơ như cứu người đói khát.

 

                    Rồi Từ Viễn nương đây sưu tầm diệu nghĩa lượm lặt chỗ huyền vi như con thủy mẫu muốn đi ăn phải nương con tôm làm mắt dẫn đường, ban đầu từ t́m trâu, đến rốt sau buông thỏng tay vào chợ.

 

                    Đó là gắng làm dậy sóng ngang sanh đầu sừng, c̣n không tâm có thể t́m nào có trâu có thể kiếm, đến buông tay vao chợ ma muội làm sao?

 

                    Huống là ông cha chẳng rơ, họa đến cháu con, chẳng ngại hoang đường thử làm đề xướng.


 


Luận :

Mất giới luật th́ t́nh kia thô tháo.

Đuổi theo lợi danh th́ khó tỉnh một đời.

Vô minh che lấp làm mờ chơn tâm.

Hể khởi lên động niệm của tâm liền sai với cửa pháp.Luận :

Giữ thân hành động theo tâm chánh th́ không bị

sai lầm, c̣n buông lung t́nh cảm th́ luôn bị đau khổ.

Kẻ sơ cơ sức yếu th́ rất khó câu thúc được sự toán loạn dục tâm.

Phát tâm lập chí th́ phải ra công khổ nhọc.Luận :

Ở kẻ ngộ, động và tịnh, thể vẫn an nhiên.

Nơi người phàm, nhiễm và lậu, tính lại tự thành.

Cứ quyết chí mà gia tăng sư tinh tiến thêm một bước.

Đấy là lẻ phấn đấu không nghĩ đến thân, cứ chuyên tinh cho đến đạo.Luận :

Lâu ngày dùng công phu làm cho thuần thục dần.

Hai ma hôn trầm, tán loạn từ từ hàng phục được.

Công phu đến đây rồi lại phải gia tăng tinh tiến.

Ngầm cầm roi, mật luyện tập không thể buông rơi.Luận :

Chốn phồn hoa huyên náo, hoặc chỗ cảnh sắc thanh u,

đều không bị ràng buộc v́ cảnh, đến đâu cũng thong dong tự tại.

Trước mắt tuy có ngàn việc sai khác, nhưng trong ḷng chỉ có một

cảnh mà thôi, sự tán loạn của tâm đă dứt, cứ thuận hợp với cửa định.Luận :

Mặc ư nổi ch́m theo duyên phóng khoáng.

Không buông lung xa xỉ, mà chẳng câu thúc tiểu tiết.

Tấm ḷng thanh thản đi vào núi rừng hoặc thành thị.

Chẳng có ai là tri âm, chỉ nhàn nhă tự biết ḿnh.Luận :

Việc ăn uống hằng ngày không bị say đắm vào chỗ phồn hoa huyên náo.

Nơi cảnh sắc thanh u, theo ḍng mà nhận ra được tính,

theo duyên mà tiêu trừ nghiệp cũ, không tạo ra oan khiên nữa.

Theo thời mà xử thế là thuận với trí linh giác vậy.Luận :

Cảnh trí vốn ngầm chứa một vị không tịch.

Cảnh trí đều tịch lặng th́ tâm và lự được an nhiên.

Trong chỗ không tịch ngầm ẩn cái linh giác.

Trong linh giác ngầm ẩn cái không tịch.

Sắc và không, tự bản thể vốn là một.Luận :

Bỏ cái chấp vào kẻ khác, chứng được trí hiểu "các pháp đều không",

th́ các nghi ngờ vi tế bặt, nhưng cái tinh diệu vẫn chưa tṛn đầy !

Thế mới biết quả thực đường về quê nhà vẫn c̣n ở nơi bờ sanh tử.

Cần phải biết rằng rốt ráo ở bên kia núi xanh.

``


Luận :

Tâm, Pháp cả hai đều quên mất.

Linh giác dứt sự đối đăi. Bản thể sáng sủa không có chỗ y cứ.

Chứng nhập vào cảnh giới không thể nghĩ bàn.

Dứt sạch năm ấm và ba độc, nên bảo rằng :

Người và trâu đều không thấy, chính là lúc trăng sáng.

Ánh trăng sáng cùng với vạn tượng đêu không.

Trong cái tính tịch diệt này khjông thể dùng ngôn ngữ mà giảng biện,

cần phải tự ḿnh chứng lấy th́ mới được.

Top

 ▲

Thượng Tọa Thích Minh Nhựt biên soạn

 

ﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲﷲ.

Chân thành cảm tạ những trang h́nh ảnh.

H́nh ảnh copy từ Thư Viện Hoa Sen và 

trang web vobivietnam.com

Tiếng sáo thần Cố Nhạc Sĩ Nguyễn Đ́nh Nghĩa

Phật Tử tại gia Thiện Chơn sao chép.

Chư Phật ◄|► Pháp Bảo Cổ Nhân ◄|► Bách Đoạn Trường Ca ◄|► Phật Ngọc Ḥa B́nh