... ...
 

A Di Đà Phật! Kính chào quý khách ghé thăm 

 
 
http://www.hitwebcounter.com/


1. Huệ Viễn Ðại Sư
2. Thiện Ðạo Ðại Sư
3. Thừa Viễn Ðại Sư
4. Pháp Chiếu Ðại Sư
5. Thiếu Khương Ðại Sư
6.Diên Thọ Ðại Sư
7.Tỉnh Thường Ðại Sư
8. Liên Trì Ðại Sư
9. Trí Húc Ðại Sư
10.Hành Sách Ðại Sư

11.Thật Hiền Đại Sư

12. Triệt Ngộ Ðại Sư                                                               

13.Ấn Quang Đại Sư

 
Tổ Thứ Nhất Ngài Ma Ha Ca Diếp
 
Ngài A Nan Tôn Giã
 
Ngài Thương Na Hoà Tu
 
Ngài Ưu Ba Cúc Đa
 
Ngài Đề Đa Ca
 
Ngài Di Giá Ca
 
Ngài Bà Tu Mật Đa
 
Ngài Phật Đà Nan Đế
 
Ngài Phục Đà Mật Đa
 
Ngài Hiếp Tôn Giả
 
Ngài Phú Na Dạ Xa
 
Ngài Mã Minh Đại Sĩ
 
Ngài Ca Tỳ Ma La
 
Ngài Long Thọ Đại Sĩ
 
Ngài Ca Na Đề Bà
 
Ngài La Hầu La Đa
 
Ngài Tăng Già Nan Đế
 
Ngài Già Gia Xá Đa
 
Ngài Cưu Ma La Đa
 
Ngài Xà Da Đa
 
Ngài Bà Tu Bàn Đầu
 
Ngài Ma Noa La
 
Ngài Hạc Lặc Na
 
Ngài Sư Tử Tôn Giả
 
Ngài Bà Xà Tư Đa
 
Ngài Bất Như Mật Đa
 
Ngài Bát Nhã Đa La
 
Ngài Bồ Đề Đạt Ma
 
Ngài Huệ Khả Đại Sư
 
Ngài Tăng Xán Đại Sư
 
Ngài Đạo Tín Đại Sư
 
Ngài Hoằng Nhẫn Đại Sư
 
Ngài Huệ Năng Đại Sư

Sau Tổ Huệ Năng,
 
Thiền Tông chia ra làm 5 dòng chánh:

1. Dòng Lâm Tế
 2. Dòng Quy Ngưỡng
 3. Dòng Vân Môn
 4. Dòng Pháp Nhãn
 5. Dòng Tào Động