Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.
 
 

 

DIỆU PHÁP LIÊN HOA
LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN GIỚI THIỆU

 


PHẦN TỔNG LUẬN

PHẦN PHỤ LỤC 

          Diệu Pháp Liên Hoa có thể nói là bộ kinh nổi tiếng nhất trong khu vườn kinh điển Phật giáo Đại thừa. Kinh đạt đến địa vị tột cùng của nó là vua của tất cả các kinh, v́ kinh ẩn chứa rất nhiều ư nghĩa sâu sắc có lẽ vượt ra ngoài tầm tư duy, suy luận của con người b́nh thường và có công năng đưa người tu thẳng đến cứu cánh tối thượng là thành Phật. Trong kho tàng kinh điển Đại thừa, kinh Pháp Hoa được truyền bá rất sớm và rất rộng răi vào khoảng 700 năm sau ngày đức Phật nhập diệt. Nếu dựa theo Hán tạng, kinh Pháp Hoa có tất cả bảy quyển bao gồm hai mươi tám phẩm và có trên sáu vạn chữ với nghĩa lư thâm sâu huyền diệu và được diễn tả như là một tác phẩm nghệ thuật dưới dạng một vỡ kịch kết hợp tư tưởng rất chặt chẻ trải suốt chiều dài của kinh. Tuy kinh có dài, ư nghĩa sâu xa, nhưng nội dung vẫn không ra ngoài bảy chữ “Khai, thị, ngộ, nhập Tri Kiến Phật”. Thật vậy, bản hoài của chư Phật xuất hiện trên thế gian này là khai mở, chỉ bày khiến cho chúng sinh mở toang tri kiến Phật của ḿnh và giúp cho họ thanh tịnh hóa tri kiến Phật đó. Khai có nghĩa là mở ra cho nên “Khai” Phật tri kiến là mở kho tàng tri kiến của Phật ra. Thị tức là chỉ cho thấy cho nên “Thị” Phật tri kiến tức là chỉ cho chúng sinh thấy cái kho tri kiến của Phật. Ngộ tức là bừng tỉnh mà thấy được sự thật (chân lư). Sau cùng Nhập là đi vào, là chứng nghiệm chớ không phải chỉ đứng bên ngoài mà nh́n vào mà phải chính ḿnh nghiệm chứng sự thật đó. Do đó câu “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến” có nghĩa là Phật muốn đem cái thấy biết của ḿnh mà chỉ cho tất cả chúng sinh thấy để họ cũng có thể tỏ ngộ được như Phật.

Kinh Pháp Hoa nói về hoa sen, nhưng hoa sen ở đây phải chăng là hoa sen nơi chính ḿnh để có thể khai, thị, ngộ, nhập cái hoa sen Phật tánh ấy nơi ḿnh.  Hoa sen sẽ vươn lên và nở rộ cũng như Phật tánh hiển bày cho nên đạo Phật có mặt trên thế gian này để nhắn nhủ với nhân loại rằng tất cả mọi người đă có đủ tri kiến Phật, giống y như Phật. V́ thế nếu con người biết sử dụng tri kiến Phật thích đáng và hữu dụng vào trong cuộc sống để hóa giải hết vô minh phiền năo th́ chính họ sẽ trở thành Phật chớ không phải quả vị Phật là do bất cứ vị Phật nào ban thưởng cho ta được. Trong Phật giáo không hề có con đường tắt, hay sự chứng đắc là do ai ban cho ta mà phải bằng sự tinh tấn nỗ lực tu tập nghĩa là con người phải tự ḿnh cất bước bằng chính đôi chân của chính ḿnh. Có đi sâu vào thiền định, có tư duy quán chiếu, có gạn lọc ô nhiễm trong tâm thức, có sống trong chánh niệm tỉnh thức để làm chủ được thân, khẩu, ư th́ hoa sen từ búp sẽ dần dần vươn lên khỏi mặt nước và nở rộ mà tỏa ra hương thơm khắp cùng. Do đó đức Phật là đóa sen đă nở trước, nở toàn diện mà hiển bày nhụy, gương, cánh, hột một cách viên măn. C̣n tất cả chúng sinh là những búp sen, tuy chưa nở rộ, vẫn c̣n nằm dưới nước, nhưng nếu cố gắng vươn lên th́ một ngày nào đó sẽ vượt thoát khỏi chốn bùn nhơ mà thấy được ánh sáng chân lư nhiệm mầu và nở rộ giữa ánh nắng b́nh minh trong lành thanh thoát. V́ thế, đức Phật mới dạy rằng: “Ta là Phật đă thành, chúng sinh là Phật sẽ thành nếu họ tinh tấn nỗ lực tu hành th́ họ cũng sẽ thành Phật như ta vậy”.

          Tuy cấu trúc của kinh Pháp Hoa bao gồm bảy chữ “Khai, thị, ngộ, nhập Tri Kiến Phật”, nhưng quan trọng nhất vẫn là bốn chữ “Nhập Tri Kiến Phật”. Đó là phần thâm nhập tức là phần thực hành để hành giả có thể tỏ ngộ và thực chứng được cái Phật tánh nhiệm mầu của ḿnh và đây được xem là phần quan trọng nhất của Diệu Pháp Liên Hoa kinh, bao gồm sáu phẩm chót. Đến đây hành giả có thể sống trọn vẹn với trí tuệ Phật hằng sáng thanh tịnh của chính ḿnh.

Nhưng thế nào là Tri Kiến Phật, chơn tâm hay Phật tánh?

Tri Kiến Phật là bản thể chân như, là vô nhất vật nên không thể dùng ngôn ngữ văn tự của con người diễn giải được, nhưng ở đây kinh Pháp Hoa lần đầu tiên trong kho tàng kinh điển Đại thừa đă hé mở bức màn bí mật để hành giả Pháp Hoa có cái nh́n rơ ràng rốt ráo hơn về ư nghĩa của trí tuệ Phật. V́ thế mục đích của người thọ tŕ kinh Pháp Hoa là phải đạt đến cứu cánh tối thượng đó để mang lại cho ḿnh sự thanh tịnh, an lạc, tự tại, giải thoát và giác ngộ trong cái cơi đời có tan có hợp này.

          Cấu trúc của kinh Pháp Hoa rất rơ ràng mạch lạc, Bồ Tát Văn Thù tượng trưng cho đại trí tuệ nên xuất hiện ở phẩm đầu để khai thị, chỉ bày khiến cho chúng sinh tỏ ngộ và sống với tri kiến Phật của ḿnh để chuyển khổ đắc lạc và liễu sinh thoát tử. Nếu con người không chạy theo vô minh bất giác làm nô lệ cho vật chất giả tạm mà sống theo chơn tánh hằng sáng thanh tịnh của ḿnh th́ đời này làm ǵ c̣n khổ, thế gian này sẽ trở thành cực lạc thanh tịnh Niết bàn. Con người có trở về với bổn tánh, chơn tâm hay Phật tánh chỉ khi nào họ đạt được cái trí tuệ này và lúc đó họ sẽ an trú trong sự thấy biết tánh b́nh đẳng của tất cả mọi sự vật hiện tượng và tất cả khái niệm hay ư niệm về những cặp phạm trù đối đăi phân biệt sẽ biến mất. Sau cùng Bồ Tát Phổ Hiền xuất hiện ở phần cuối để khuyến khích, yểm trợ cho sự hành tŕ kinh Pháp Hoa trong hiện tại và trong tương lai. Đó là “Tri Hành”  hợp nhất vậy. Sự huyền diệu là ở cách thực hành, sự hiểu biết rốt ráo để ứng dụng nó vào trong cuộc đời mà ĺa khổ đắc lạc. Cái lạc tối thiểu là có hạnh phúc cho chính bản thân và cho gia đ́nh ḿnh và cái lạc tối đa là sống đúng với “Tri Kiến Phật” để có được Vô thượng Bồ Đề Niết bàn giống như chư Phật vậy.

          V́ vậy muốn có kết quả viên măn, chúng tôi tha thiết kêu gọi quư Phật tử đọc và tư duy từng phẩm một nhiều lần cho đến phẩm cuối cùng th́ quư vị sẽ tự ḿnh tỏ ngộ được thâm nghĩa huyền diệu của kinh và sau đó tinh tấn nỗ lực thực hành để trở về sống với trí tuệ Phật vĩnh hằng ở trong ta nghĩa là hành giả Pháp Hoa phải Tri Hành hợp nhất th́ mới đem lại kết quả lớn lao cho ḿnh được.

         Kinh th́ thậm thâm vi diệu c̣n tri thức của chúng tôi th́ nông cạn, thô thiển cho nên trong bộ kinh giải này sẽ có nhiều chỗ thiếu sót, sai lầm. Kính mong chư vị Thiện tri thức bổ túc cho. Chân thành cảm tạ.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Viết tại Washington

Mùa Phật Đản 2556, năm Nhâm Th́n 2012

Lê Sỹ Minh Tùng

∆ TOP

| Print this page