Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.
   

 

 

Download trọn bộ

3d printing
 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Được sự hứa khả của Pháp Sư LÊ SỸ MINH TÙNG,  Thường Sơn chuyễn tải toàn bộ bộ kinh "PHÁP HOA GIẢNG GIẢI" do Pháp Sư chủ giảng vào trang nhà của Thường Sơn nhằm làm lợi lạc cho những ai hữu duyên với Kinh Pháp Hoa .

Con nguyện đem công đức nầy hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề và chúng sanh trong pháp giới đều trọn thành Phật Đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật