Cổ nhân di Pháp Bảo
Kim nhân tiếp tư lương

Người xưa truyền Pháp Bảo

Người nay nhận suy tư

To Bottom
Chương 8
Âm Nghĩa Luận

Phật Kinh

 

Như-Lai thuyết pháp bảo

A-Nan kư kinh văn

Phật tử tiếp tư lương

Tụng tŕ thông sự lư

Hồi chuyển nội tâm năo

Giải thoát ngoại sự phiền

B́nh thường tâm thị đạo

Cư trần bất nhiễm sanh.

Kinh Phật

 

Như-Lai nói pháp quư

A-Nan đọc lời kinh

Phật tử nhận suy tư

Tụng tŕ hiểu sự lư

Chuyển xoay ḷng buồn phiền

Giải thoát sự năo chướng

B́nh thường chính là đạo

Tự tại giữa nhân gian.

Phật nói pháp vi diệu, Ngài A-Nan ghi lại pháp giải thoát, không phải chính để Phật tử tụng cầu phước. Dù có phước nhờ tụng kinh cũng không thể được giải thoát, v́ c̣n chấp sự. Vậy là con Phật biết khéo nương kinh lập định, từ định thông lư, từ lư chuyển giải mê mờ, trí giác hiển bày, trí tuệ phát chiếu th́ sự an b́nh sẽ được ngay.

Tây Phương Cực Lạc

 

Tây phương giáo chủ măn bi hoài

Mẫn vật thăng trầm Tịnh-độ khai

Thập niệm tài xưng đang bảo địa

Nhất chân bất muội thượng kim giai.

Tây Phương Cực Lạc

 

Giáo-chủ Tây-phương trọn bi hoài

Thương chúng trầm luân Tịnh-độ khai

Mười niệm vừa xưng lên đất thánh

Lắng ḷng dứt ám thoát trần ai.

Phật Di-Đà là tâm an b́nh. Phật Di-Đà tu hạnh kiên nhẫn. Muốn tâm an b́nh phải tu hạnh kiên nhẫn. Hạnh kiên nhẫn tu được th́ tâm an b́nh có và bao nhiêu điều kỳ diệu trong cuộc sống sẽ có từ đây, bằng trái lại nếu tâm hồn cuồng loạn, nôn nóng, náo động th́ năng lực yếu đuối, sống theo bản tánh chúng sanh, th́ bao nhiêu điều khổ lụy sẽ đến trong cuộc đời.

Sám Hối

 

Tội tùng tâm khởi tương tâm sám

Tâm nhược diệt th́ tội diệc vong

Tôi vong tâm diệt lưỡng câu không

Thị tắc danh vi chân sám hối.

Sám Hối

 

Tội từ tâm khởi ngay tâm sám

Tâm xấu diệt rồi tội cũng tiêu

Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không

Thế mới gọi là chơn Sám Hối.

Phật dạy: Con người sanh ra tâm thức chưa khởi động nên không vướng mắc điều ǵ, gọi là bản lai diện mục trong sáng như như rồi tâm thức phân biệt nhiếp cảnh, cộng thêm sức năng lưu lại của nhiều kiếp qua, nên sanh ra thiện hay ác. Nếu thiện th́ an lành, c̣n ác th́ đau khổ. Muốn giải trừ ác th́ phải ngay nơi sức năng ác, gọi là tâm xấu mà giải trừ.

Trí -Tuệ

 

Trí tuệ vi thuyền tinh tiến cao

Linh đồng dụng lực xuất ba đào

Phiêu phiêu trực hướng liên tŕ hội

Cửu phẩm tùy duyên hưởng quư hào.

Trí-Tuệ

 

Trí Tuệ là thuyền tinh tấn cao

Khéo chèp vượt khỏi sống ba đào

Quay về thẳng hướng Liên-Tŕ hội

Năng lực tăng cao định lực giàu.

Để tự nhiên phát khở tam nghiệp, theo sức năng mê mờ có sẳn,  là buông lung, thường đưa đến thảm họa khổ đau. Đề khởi kềm lại chờ yếu tố thời gian, tư duy chính chắn hướng đúng rồi chuyên tâm nhẩn chí thực hành, đó là tinh tấn. Nên nói tinh tấn là con thuyền vượt sóng ba đào, quay về bờ giác.

Ngộ Lư

 

Trục nhật khán kinh văn

Như phùng cựu thức nhân

Mạc ngôn tần hữu ngại

Nhất cử nhất hồi tân

Tịnh độ châu sa giới

Vân hà lộc lễ tây

Đăn năng hồi nhất niệm

Độc xứ thị Ḅ-Đề.

Hiểu Lư

 

Hằng ngày xem kinh văn

Như gặp người bạn cũ

Chớ nói trở ngại luôn

Biết tu mới trở về

Tịnh độ nhiều như cát

Sao chỉ lạy hướng tây

Nhiếp gom về một niệm

Đây thật là Bồ-Đề.

Kinh Phật dạy pháp quay về nội tâm để nhận ra cội nguồn bản thể của ḿnh. V́ vậy xem văn kinh phải nhận được trạng thái như thân quen th́ việc nương pháp Phật mới có kết quả. Quay về được nhà cũ th́ tài sản nội tâm là vô tận, cho nên nương hướng tây chỉ là tiêu đề hạnh xả bỏ để đường về nhà được trực diện mà thôi.

Vô Trụ

 

Tác lễ vô trụ hóa văng sanh

Vô cùng vô tận nghĩa di phong

Thập phương Như-Lai đồng nhiếp thọ

Ly khổ đác lạc xuất hỏa khanh.

Không Chấp

 

Không chấp lễ lạy được văng sanh

Nghĩa lư phong phú chẳng tận cùng

Mười phương Như-Lai đồng nhiếp thọ

Thoát hầm lửa khổ được an khương.

Lễ lạy là cử chỉ thể hiện ḷng ngưỡng mộ, cung kính và khát vọng. Khát vọng được hành theo gương tốt của tiền nhân. Như vậy th́ sự lễ lạy mới không vướng bận và trở ngại đường về nội tâm. Nhà Như-Lai lộ diện và từ nơi đây mọi sự an lanh xuất phát, khổ lụy không c̣n nữa.

Hiền Ngu

 

Tự cổ Thánh Hiền vô biệt pháp

Chỉ sanh hoan hỷ bất sanh ưu

Địa ngục ưu khổ

Vô môn tự xuyên

Khởi hoặc tạo nghiệp

Thọ báo tuần hoàn.

Hiền và Ngu

 

Xưa nay Thánh Hiền không phép lạ

Chỉ sanh vui vẻ không âu lo

Địa ngục đầy ưu khổ.

Không cửa nhưng cứ vào

Mê mờ rồi tạo nghiệp

Chịu quả báo tuần hoàn.

Muốn an lành trong cuộc đời nầy th́ phải là Thánh Hiền. Vậy Pháp làm Thánh Hiền là luôn hoan hỷ vui tươi. Cổ nhân cũng đă dạy: Nụ cười là liều thuốc bổ. Tinh thần vị tha, khoan dung, hỷ xả khiến tâm hồn an lạc, trí giác phát sanh, năng lực tăng trưởng th́ địa vị Thánh Hiền tức ngay nơi đó

Tự Tính Ứng Dụng

 

Hiển hách phân minh thập nhị kỳ

Thử chi tự tính nhậm thi vi

Lục căn vận dụng chân thường kiến

Vạn pháp tung hoành chánh biến tri. 

Hành Theo Tánh Phật

 

Rực rỡ rơ ràng suốt cả ngày

Đây là tự tánh sẳn hiển bày

Sáu căn vận dụng chơn thường thấy

Muôn pháp dọc ngang giác ngộ ngay.

Quay về được bổn tánh có sẳn, nhận được nhà của ḿnh th́ Thánh Tài vô tận. Ánh sao bắc đẩu dấu tâm định. Hồng rạng rỡ nhời ngọc báu nhà. Gốc tánh như như kíp nắm bắt. Nghiệp phàm mộng huyễn thoát liền ra.

Tây Phương Tịnh Độ

 

Tây phương tịnh độ hữu liên khai

Linh giả tùng tư quy khứ lai

Nhất niệm hoa khai thân kiến Phật

Vĩnh vô bát nạn cập tam tai.

Tịnh Độ Tây Phương

 

Tịnh-độ tây phương sen vàng nở

Linh diệu tánh xưa mở lối về

B̀nh tâm hoa nở gẫn kề Phật

Muôn đời thoát khỏi các đường mê.

Tu hạnh kiên nhẫn kềm tánh nôn nóng hấp tấp th́ sự an b́nh xuất hiện, đó là đường về nội tâm đă mở lối. Hạnh thanh tịnh kết nối, liên hoa hé nở, đài sen thơm ngát đang kề cận một bên và giải thoát an vui đă được.

Tây Phương Cảnh Giới

 

Tây-phương nhất lộ hảo tu hành

Thương vô điều lănh hạ cô khanh

Khứ thời bất dụng trước hài miệt

Vi hữu liên hoa bộ bộ sanh.

Cảnh Giới Tây Phương

 

Tây phương một cơi khéo tu hành

Trên không nổi núi dưới không hầm

Lúc đi khỏi phải mang giày dép

Đầy những hoa sen mỗi bước sanh.

Con đường về Tây Phương là con đường đầy gian lao khó khổ, nếu không khéo léo th́ khó vượt qua. Tuy nhiên, nếu tu đúng hướng, đúng hạnh th́ con đường trở về kề cạnh một bên. Chỉ cần dừng lại là xong cả. Rắc rối chương duyên biến mất rồi. Đừng nghĩ đừng lao theo mộng huyễn b́nh thường an lạc sẽ đến nơi.

Trí Giả

 

Trí giả liễu tri chư Phật pháp

Dĩ như thị hành nhi hồi hướng

Ai mẩn nhất thiết  chư chúng sanh

Linh ư thật pháp chánh tư duy.

Người Trí

 

Người trí thấu rơ mọi pháp Phật

Vậy nên tu hành để hồi hướng

Với ḷng thương xót tánh chúng sanh

Quay về nghĩ đúng nơi chân lư.

Mê là chúng sanh, giác tức Phật muốn giác không thể diệt mê v́ giác đang ở trong mê. V́ thế, nên tu tập từ từ chuyển mê thành giác.

Văn Chung

 

 Lục thức thường hôn chung dạ khổ

Vô minh bị phú cửu mê dung

Trú dạ văn chung khai giác ngộ

Lăn thần tịnh sát đắc thần thông.

Nghe Chuông

 

Sáu căn ám ảnh khổ đêm dài

Mờ tối xui nên biếng nhác hoài

Hôm sớm nghe chuông bừng tỉnh ngộ

Thần thông hiển hiện dạ khoan thai.

Sáu căn khổ luy là do mê mờ chủ động. Muốn thể hiện sự giác ngộ cũng nhờ nơi sáu căn. Nhờ tiếng chuông bên ngoài, thức tỉnh tiếng chuông an lành bên trong th́ tinh thần khởi động, bao sự kỳ diệu sẽ đến với ta.

Chân Lư

 

Quán kiến đế chân vô uế trược

Dĩ độ tử sanh thoát trầm luân

Phật tâm xuất chiếu thế gian an

Vị trừ ưu năo vo chúng khổ.

Lư Chơn

 

Thấu rơ lư chơn không vọng huyễn

Vượt ṿng sống chết thoát trầm luân

Phật nhà xuất hiện an tâm thức

Phiền năo giải trừ chúng khổ tan.

Lư chơn là lư thật tế xuất phát từ tâm thức an lành của ḿnh. Lư chơn không bị vô thường chi phối, v́ tâm thức an lành chính là thể tánh của Phật. Thể tánh Phật hiển hiện th́ phiền năo giải trừ, mọi khổ năo sẽ tự tan biến.

Tụng Kinh

 

Tụng kinh dong dị giải kinh nan

Khẩu tụng bất giải tổng thị nhàn

Năng giải bất y kông phí lực

Nhật tụng vạn quyển dă đồ nhiên.

Tụng Kinh

 

Tụng kinh dễ mấy ai hiểu lư

đọc không thông tổn phí hơi nhiều

Chẳng hành dẩu hiểu bao nhiêu

Ngày muôn vạn quyển như khiều bóng

trăng.

Tụng kinh không phải chỉ để cầu phước. Chư thiên hộ pháp hộ tŕ người tụng kinh rất nhiều, nhưng phải tụng để được định, có định phát trí, nhờ trí hiểu rơ lư Phật dạy rồi thực hành theo. Như vậy mới đúng ư đức Phật để lời dạy lại cho Phật tử nương tựa tu tập.

Liễu Ngộ Thân Tâm

 

Liễu ngộ thân tâm khai huệ nhăn

Biến hóa linh thông hiện thật tướng

Hành trụ tọa ngọa độc trác nhiên

Ứng h́ẹn hóa thân bất khả lượng.

Hiểu Rơ Thân Tâm

 

Hiểu rơ thân tâm bừng mắt tuệ

Muôn ngàn biến hóa rất linh thông

Hết mọi hành vi đều tùy biến

 Hóa thân ứng hiện tính sao cùng.

Muốn hiểu rơ thân tâm nên tu tập pháp Quán Thế Âm. Giải trừ nội chướng hiển hiện trí giác, tạo thành năng lực tự tại tùy duyên ứng xử, không c̣n bị ngoại duyên câu thúc, ứng xử mọi việc chướng ngại tùy theo nghiệp duyên của mỗi người mà có sự liễu ngộ khác nhau.

Tâm Tự

 

Tại thế vi nhân thân

Tâm vi Như Lai tạng

Chiếu diệu thả vô phương

Tâm chi cánh tuyệt khoáng.

Chữ Tâm

 

Thân chiếc bóng trên đời

Tâm kho báu Như Lai

Không phương nào không sáng

T́m kiếm bặt tâm hơi.

Tâm là gốc, thân là cành nhánh, cành nhánh tốt nhờ gốc rễ sâu dày. Gốc xấu cành nhánh sẽ èo uột yếu đuối. Tu tập là quay về sửa sai bồi dưỡng ngay gốc là bản tâm. Từ bản tâm an lành có sẵn, nếu chạy t́m kiếm sự an lành bên ngoài th́ không thể nào có được.

Pháp Tu

 

Thủ bả thanh miêu kháp măn điền

Đê đầu tiện kiến thủy trung thiên

Lục căn thanh tịnh phương vi đạo

Thối bộ nguyên lai thị hướng tiền.

Pháp Tu Tập

 

Tay nắm mạ xanh cắm khắp đồng

Cúi nh́n đáy nước thấu trời xanh

Lục căn thanh tịnh chính là đạo

Lùi bước ấy là vượt tiến lên.

Si mê sâu dày tâm hồn náo động thấy sự việc không rơ ràng nên tác động hướng sai sanh khổ lụy. Muốn giải khổ phải nh́n rơ sự việc, muốn rơ sự việc phải an tịnh tinh thần, tinh thần được an tịnh th́ si mê giải. Đây chính là đi ngượ mà tiến lên.

Niệm Phật

 

Niêm Phật dong dị tín tâm nan

Tâm khẩu bất nhất tổng thị nhàn

Khẩu niệm Di Đà tâm tán loạn

Hầu lung hảm phá dă đồ nhiện.

Niệm Phật

 

Niệm Phật dễ mấy ai thành tín

Tâm chẳng đồng khẩu niệm nhhư không

Di Đà miệng niệm tâm rong

Dù cho rát họng phí công một thời.

Niệm Phật là nhớ đến Phật, nhớ gương lành của Phật, khát ngưỡng hạnh tốt của Phật để tập trung được định, có sức năng giải trừ phiền năo mê mờ, an tịnh tâm thức, trí giác hiển hiện, thực hành nhân lành đến giải thoát. Nếu niệm Phật chỉ để cầu xin ngoài lư nhân quả th́ tâm bị vọng cầu, không thể nào có kết quả.

Thành Chánh Giác

 

Như Lai thành chánh giác

Nhất thiết lượng đẳng thân

Hồi hỗ bất hồi hỗ

Nhăn t́nh đồng tử thần.

Thành Đạo

 

Đức Như Lai khi thành chánh giác

Muôn thân bỗng hóa lượng bằng nhau

Dù cho thích hợp hay không thích

Ánh mắt trẻ thơ cũng sạch làu.

Đức Phật dạy Ngài tu tập chỉ một pháp một hạnh, đến khi thành tựu th́ tất cả các pháp các hạnh đều thành. Chúng ta tiếp nhận rồi tùy theo tŕnh độ, nghiệp duyên, sở hướng mà tu tập một pháp, một hạnh theo lời Phật dạy, nhất định sẽ được giải thoát hiệu lực.

Chân Tâm

 

Cữu hổn phàm trần vị thức kim

Bất tri hà xứ thị chân tâm

Nguyện thùy chỉ đích khai phưong tiện

Liễu kiến Di Đà đoạn khổ tầm.

Chơn Tâm

 

Lăn lóc t́m châu giữa bụi đời

Chơn tâm nào đă thấy tăm hơi

Ngưỡng mong chỉ lối bày phương tiện

Rơ tánh Di Đà khổ hận rơi.

Con người quư báu nhất là tâm an lành. Mất tâm an lành như mất châu báu. Chơn tâm do vọng tâm dấy khởi sanh mê mờ, nếu chỉ giong ruổi chạy t́m bên ngoài th́ làm sao được. Biết hương tu quay ngược lại an tịnh tinh thần, lắng tâm an lành th́ khổ hận dứt.
Back to top Chương 9