Quý Khách Nghe Pháp Vô Lượng An Lạc

 

Như Lai Viên Giác Duy Ma Cật
Kinh Pháp Hoa