Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.

Cùng tất cả các bạn!

 Nhầm mục đích truyền bá Giáo Pháp của Chư Phật, chư Tổ, Thường Sơn đă mạo muội thực hiện trang Pháp Âm nầy hầu làm lợi lạc cho mọi người chúng ta, làm tư lương trên bước đường tu học, tự giác, giác tha, giác hạnh viên măn.

Thường Sơn chân thành cám ơn BAN HOẰNG PHÁP PHẬT PHÁP ĐẠI THỪA.COM và kính chúc quư vị Pháp thể khinh an, Chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành.

Nam Mô Công đức Lâm Bồ-Tát Ma-ha-tát.

Chúng con xin đê đầu đănh lễ mười phương Chư Phật, Chư Bồ-Tát Chư Hiền Thánh và hiện tiền chư Tôn Đức tát đại chứng minh.

 

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết
Như Huyễn Thiền Sư thuyết giảng

Có 54 bài giảng


3d printing

Quư bạn vui ḷng chờ giây lát để âm thanh load đầy đũ Trường hợp không nghe được, vui ḷng click vô ở mỗi tập để ngheTrở Lên

Duy Ma Cật - 01

Duy Ma Cật- 03

Duy Ma Cật - 05

Duy Ma Cật - 07

Duy Ma Cật - 09

Duy Ma Cật - 11

Duy Ma Cật - 13

Duy Ma Cật - 15

Duy Ma Cật - 17

Duy Ma Cật - 02

Duy Ma Cật - 04

Duy Ma Cật - 06

Duy Ma Cật - 08

Duy Ma Cật - 10

Duy Ma Cật - 12

Duy Ma Cật - 14

Duy Ma Cật - 16

Duy Ma Cật - 18