Đn trong đm vắng...,
lạnh lng bung tiếng reo đau thương.
Từng chiếc l a..., nhẹ rơi theo gi rung cnh.
Nhạc cn lắng..., sao người vẫn... theo my gi ngn.
Lc đm vắng..., ta thầm nhớ ...bng hnh ai.

My nước hững hờ..., cy l bơ vơ. ...
Đn trong đm vắng..., dường như thầm nhắc... ai xa xưa.
Về đy người ơi..., hn lại duyn cũ... xa... vời....
Nhạc cn mi... theo hồn gi.... my..tm đến.. người.
Mối tơ thắm... vương ngn tiếng... than.. người ơi. ...
 

***

Đn trong đm vắng..., lạnh lng bung tiếng... reo đau thương ....
Xo xạc ngoi hin vng rơi theo gi ... rung cnh !
Nhạc cn lắng, sao người vẫn.... theo my gi... ngn ...???
Lc đm vắng, ta thầm nhớ ..bng hnh ai ....!
My nước hững hờ... Cy l bơ vơ ...!

n trong đm vắng, dường như thầm nhắc ai xa xi ???
Về đy người ơi ! Hn lại duyn cũ xưa vời ....
Nhạc cn mitheo hồn gi my.. tm đến người ..!
Mối tơ thắm vương ngn tiếng. than người ơi !!!! ......

Lời: Văn Phụng  Trnh By: Tuấn Ngọc