Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.

Lịch Đại Tổ Sư Thiền Tông
 

Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông

 

 
 

Tổ Thứ Nhất Ngài Ma Ha Ca Diếp
Ngài A Nan Tôn Giă
Ngài Thương Na Hoà Tu
Ngài Ưu Ba Cúc Đa
Ngài Đề Đa Ca
Ngài Di Giá Ca
Ngài Bà Tu Mật Đa
Ngài Phật Đà Nan Đế
Ngài Phục Đà Mật Đa
Ngài Hiếp Tôn Giả
Ngài Phú Na Dạ Xa
Ngài Mă Minh Đại Sĩ
Ngài Ca Tỳ Ma La
Ngài Long Thọ Đại Sĩ
Ngài Ca Na Đề Bà
Ngài La Hầu La Đa
Ngài Tăng Già Nan Đế
Ngài Già Gia Xá Đa
Ngài Cưu Ma La Đa
Ngài Xà Da Đa
Ngài Bà Tu Bàn Đầu
Ngài Ma Noa La
Ngài Hạc Lặc Na
Ngài Sư Tử Tôn Giả
Ngài Bà Xà Tư Đa
Ngài Bất Như Mật Đa
Ngài Bát Nhă Đa La
Ngài Bồ Đề Đạt Ma
Ngài Huệ Khả Đại Sư
Ngài Tăng Xán Đại Sư
Ngài Đạo Tín Đại Sư
Ngài Hoằng Nhẫn Đại Sư
Ngài Huệ Năng Đại Sư

Sau Tổ Huệ Năng,
Thiền Tông chia ra làm 5 ḍng chánh:

 

1. Ḍng Lâm Tế
2. Ḍng Quy Ngưỡng
3. Ḍng Vân Môn
4. Ḍng Pháp Nhăn
5. Ḍng Tào Động

 

 

Đầu trang

1.

Huệ Viễn Đại Sư

2.

Thiện Đạo Đại Sư

3.

Thừa Viễn Đại Sư

4.

Pháp Chiếu Đại Sư

5.

Thiếu Khương Đại Sư

6.

Diên Thọ Đại Sư

7.

Tỉnh Thường Đại Sư

8.

Liên Tŕ Đại Sư

9.

Trí Húc Đại Sư

10.

Thật Hiền Đại Sư

11.

Triệt Ngộ Đại Sư