A Di Đà Phật! Kính chào quý khách ghé thăm


Pháp Hồng Danh Sám Hối này cũng thuộc về sự, do Ngài Bất Động Pháp Sư đời Tống bên Trung Hoa soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong Kinh "Ngũ Thập Tam Phật " tức là từ đức Phật Phổ Quang cho đến Phật Nhứt Thế Pháp Tràng Mãn Vương, và rút 35 hiệu Phật trong Kinh "Quán Dược Vương, Dược Thượng" với pháp thân đức Phật A Di Đà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền Đại Nguyện, thành nghi sám hối này, tổng cộng là 108 lạy, để ám chỉ trừ 108 phiền não.

Nghi thức sám hối này, nếu ai chí thành kính lễ, thì sẽ diệt trừ những phiền não và tội lỗi đã tạo, trong đời hiện tại cũng như nhiều đời về quá khứ. Đức Phật Tỳ Bà Thi nói: "Nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này, thì trăm ngàn ức kiếp không đọa vào ba đường ác". Đức Phật Thích Ca nói: "Thuở xưa, đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ được nghe danh hiệu 53 vị Phật này, và thành tâm lễ bái, mà tránh khỏi những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp". Còn 35 danh hiệu Phật sau, từ đức Phật Thích Ca cho đến đức Phật Bửu Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương, thì trong Kinh Bửu Tích nói: "Nếu tất cả chúng sanh, hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ".

Về sau Ngài Từ Vân Pháp Sư vì những người yếu đuối hoặc không quen lạy nhiều, nên dã soạn ra một nghi thức sám hối, rất gọn dễ và đầy đủ ý nghĩa, cũng gọi là pháp tiểu sám hối, để cho Phật tử có thể hằng ngày sám hối tội lỗi của mình.

HT. Thích Thiện Hoa 

 

Nam-mô Phổ-Quang Phật
 
Nam-mô Phổ-Minh Phật
 
 
Nam-mô Phổ-Tịnh Phật
 
 
Nam-mô Ða-Ma-La-Bạt-Chiên-Ðàn-Hương Phật
 
 
Nam-mô Chiên-Ðàn Quang Phật
 
 
Nam-mô Ma-Ni-Tràng Phật
 
 
Nam-mô Hoan-Hỉ-Tạng-Ma-Ni-Bảo-Tích Phật
 
 
Nam-mô Nhứt-Thiết Thế-Gian Nhạo-Kiến-Thượng-Ðại Tinh-Tấn Phật
 
 
Nam-mô Ma-Ni-Tràng-Ðăng-Quang Phật
 
 
Nam-mô Huệ-Cự-Chiếu Phật
 
 
Nam-mô Hải-Ðức-Quang-Minh Phật
 
 
Nam-mô Kim-Cang Lao-Cường-Phổ-Tán-Kim-Quang Phật
 
 
Nam-mô Ðại-Cường Tinh-Tấn Dõng-Mãnh Phật
 
 
Nam-mô Ðại-Bi-Quang Phật
 
 
Nam-mô Từ-Lực-Vương Phật
 
 
Nam-mô Từ-Tạng Phật
 
 
Nam-mô Chiên-Ðàn Khốt Trang-Nghiêm-Thắng Phật
 
 
Nam-mô Hiền-Thiện-Thủ Phật
 
 

Nam-mô Thiện-Ý Phật

 
 
Nam-mô Quảng Trang-Nghiêm-Vương Phật
 
 
Nam-mô Kim-Hoa-Quang Phật
 
 
Nam-mô Bảo-Cái-Chiếu Không Tự-Tại Lực Vương Phật
 
 
Nam-mô Hư-Không Bảo-Hoa Quang Phật
 
 
Nam-mô Lưu-Ly Trang-Nghiêm Vương Phật
 
 
Nam-mô Phổ-Hiện-Sắc-Thân-Quang Phật
 
 
Nam-mô Bất-Ðộng-Trí Quang Phật
 
 
Nam-mô Hàng Phục Chúng-Ma-Vương Phật
 
 
Nam-mô Tài Quang-Minh Phật
 
 
Nam-mô Trí-Huệ-Thắng Phật
 
 
Nam-mô Di-Lặc-Tiên Quang Phật
 
 
Nam-mô Thiện-Tịch-Nguyệt-Âm Diệu-Tôn Trí-Vương Phật
 
 
Nam-mô Thế-Tịnh-Quang Phật
 
 
Nam-mô Long-Chủng-Thượng-Tôn-Vương Phật
 
 
Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Quang Phật
 
 
Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Châu-Quang Phật
 
 
Nam-mô Huệ-Tràng-Thắng-Vương Phật
 
 
Nam-mô Sư-Tử-Hống-Tự-Tại-Lực-Vương Phật
 
 
Nam-mô Diệu-Âm-Thắng Phật.
 
 
Nam-mô Thường-Quang-Tràng Phật
 
 
Nam-mô Quan-Thế-Ðăng Phật
 
 
Nam-mô Huệ-Oai-Ðăng-Vương Phật
 
 
Nam-mô Pháp-Thắng-Vương Phật
 
 
Nam-mô Tu-Di Quang Phật
 
 
Nam-mô Tu-Ma-Na-Hoa Quang Phật
 
 
Nam-mô Ưu-Ðàm-Bát-La-Hoa Thù-Thắng-Vương Phật
 
 
Nam-mô Ðại-Huệ-Lực-Vương Phật
 
 
Nam-mô A-Súc-Tỳ-Hoan-Hỉ-Quang Phật
 
 
Nam-mô Vô-Lượng-Âm-Thinh-Vương Phật
 
 
Nam-mô Tài-Quang Phật
 
 
Nam-mô Kim-Hải-Quang Phật
 
 
Nam-mô Sơn-Hải-Huệ-Tự-Tại-Thông-Vương Phật
 
 
Nam-mô Ðại-Thông-Quang Phật
 
 
Nam-mô Nhứt-Thiết-Pháp-Tràng-Mãn-Vương Phật
 
 
Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật
 
 
Nam-mô Kim-Cang Bất-Hoại Phật
 
 
Nam-mô Bảo-Quang Phật
 
 
Nam-mô Long-Tôn-Vương Phật
 
 
Nam-mô Tinh-Tấn-Quân Phật
 
 
Nam-mô Tinh-Tấn-Hỷ Phật
 
 
Nam-mô Bảo-Hỏa Phật
 
 
Nam-mô Bảo-Nguyệt-Quang Phật
 
 
Nam-mô Hiện-Vô-Ngu Phật
 
 
Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật
 
 
Nam-mô Vô-Cấu Phật
 
 
Nam-mô Ly-Cấu Phật
 
 
Nam-mô Dõng-Thí Phật
 
 
Nam-mô Thanh-Tịnh Phật
 
 
Nam-mô Thanh-Tịnh Thí Phật
 
 
Nam-mô Ta-Lưu-Na Phật
 
 
Nam-mô Thủy-Thiên Phật
 
 
Nam-mô Kiên-Ðức Phật
 
 
Nam-mô Chiên-Ðàn Công-Ðức Phật
 
 
Nam-mô Vô-Lượng-Cúc-Quang Phật
 
 
Nam-mô Quang-Ðức Phật
 
 
Nam-mô Vô-Ưu-Ðức Phật
 
 
Nam-mô Na-La-Diên Phật
 
 
Nam-mô Công-Ðức-Hoa Phật
 
 
Nam-mô Liên-Hoa-Quang-Du-Hí Thần-Thông Phật
 
 
Nam-mô Tài-Công-Ðức Phật
 
 
Nam-mô Ðức Niệm Phật
 
 
Nam-mô Thiện Danh-Xưng Công-Ðức Phật
 
 
Nam-mô Hồng-Diệm-Ðế-Tràng-Vương Phật
 
 
Nam-mô Thiện-Du-Bộ Công-Ðức Phật
 
 
Nam-mô Ðấu-Chiến-Thắng Phật
 
 
Nam-mô Thiện-Du-Bộ Phật
 
 
Nam-mô Châu-Tráp Trang-Nghiêm-Công-Ðức Phật
 
 
Nam-mô Bảo-Hoa Du-Bộ Phật
 
 
Nam-mô Bảo-Liên-Hoa-Thiện-Trụ-Ta-La-Thọ-Vương Phật
 


http://www.hitwebcounter.com/

Nam-mô Pháp-Giới-Tạng-Thân-A-Di-Ðà Phật