A Di Đà Phật ! Kính chào quý khách ghé thăm 

 

 

 

 

 

Hán Dịch: Ðại-Sư Thật-Xoa-Nan-Ðà

Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

 


 

Mục Lục:

 

Thay lời tựa và Lời nói đầu.

 

Nghi thức sám hối trước khi tụng kinh và Nghi thức trì tụng.

 

1. Phẩm Thế-chủ Diệu-Nghiêm thứ nhất. (Hán bộ từ quyển 1 đến hết quyển 5)

 

2. Phẩm Như-Lai hiện-tướng thứ hai. (Hán bộ trọn quyển 6)

 

3. Phẩm Phổ-Hiền Tam-muội thứ ba. (Hán bộ phần đầu quyển 7)

 

4. Phẩm Thế-giới thành-tựu thứ tư. (Hán bộ phần sau quyển 7)

 

5. Phẩm Hoa-tạng thế-giới thứ năm. (Hán bộ từ quyển 8 đến hết quyển 10)

 

6. Phẩm Tỳ-Lô-Giá-Na thứ sáu. (Hán bộ trọn quyển 11)

 

7. Phẩm Như-Lai danh-hiệu thứ bẩy. (Hán bộ phần đầu quyển 12)

 

8. Phẩm Tứ-Thánh-Ðế thứ tám. (Hán bộ phần sau quyển 12)

 

9. Phẩm Quang-minh giác thứ chín. (Hán bộ phần đầu quyển 13)

 

10. Phẩm Bồ-Tát Vấn Minh thứ mười. (Hán bộ phần sau quyển 13)

 

11. Phẩm Tịnh Hạnh thứ mười một. (Hán bộ phần đầu quyển 14)

 

12. Phẩm Hiền Thủ thứ mười hai. (Hán bộ phần sau quyển 14 đến hết quyển 15)

 

13. Phẩm Thăng Tu-Di sơn-đảnh thứ mười ba. (Hán bộ ở đầu quyển 16)

 

14. Phẩm Tu-Di sơn-đảnh kệ tán thứ mười bốn. (Hán bộ phần đầu quyển 16)

 

15. Phẩm Thập-trụ thứ mười lăm. (Hán bộ phần sau quyển 16)

 

16. Phẩm Phạm-hạnh thứ mười sáu. (Hán bộ phần đầu quyển 17)

 

17. Phẩm Sơ phát-tâm công-đức thứ mười bảy. (Hán bộ phần sau quyển 17)

 

18. Phẩm Minh pháp thứ mười tám. (Hán bộ trọn quyển 18)

 

19. Phẩm Thăng Dạ-Ma Thiên-cung thứ mười chín. (Hán bộ phần đầu quyển 19)

 

20. Phẩm Dạ-Ma Cung kệ tán thứ hai mươi. (Hán bộ phần giữa quyển 19)

 

21. Phẩm Thập-Hạnh thứ hai mươi mốt. (Hán bộ phần sau quyển 19 đến hết quyển 20)

 

22. Phẩm Vô Tận Tạng thứ hai mươi hai. (Hán bộ trọn quyển 21)

 

23. Phẩm Thăng Ðâu-Suất Thiên-Cung thứ hai mươi ba. (Hán bộ trọn quyển 22)

 

24. Phẩm Ðâu-Suất kệ tán thứ hai mươi bốn. (Hán bộ phần đầu quyển 23)

 

25. Phẩm Thập hồi-hướng thứ hai mươi lăm. (Hán bộ phần sau quyển 23 đến hết quyển 33)

 

26. Phẩm Thập-địa thứ hai mươi sáu. (Hán bộ từ quyển 34 đến quyển 39)

 

27. Phẩm Thập-định thứ hai mươi bảy. (Hán bộ quyển 40)

 

28. Phẩm Thập-thông thứ hai mươi tám. (Hán bộ phần đầu quyển 44)

 

29. Phẩm Thập-nhẫn thứ hai mươi chín. (Hán bộ phần sau quyển 44)

 

30. Phẩm A-tăng-Kỳ thứ ba mươi. (Hán bộ phần đầu quyển 45)

 

31. Phẩm Thọ Lượng thứ ba mươi mốt. (Hán bộ phần giữa quyển 45)

 

32. Phẩm chư Bồ-Tát trụ xứ thứ ba mươi hai. (Hán bộ phần sau quyển 45)

 

33. Phẩm Phật bất-tư-nghì Pháp thứ ba mươi ba. (Hán bộ quyển 46 đến quyển 47)

 

34. Phẩm Như-Lai thập thân tướng hải thứ ba mươi bốn. (Hán bộ quyển phần đầu quyển 48)

 

35. Phẩm Như-Lai tùy hảo quang-minh công-đức thứ ba mươi lăm. (Hán bộ phần sau quyển 48)

 

36. Phẩm Phổ-Hiền hạnh thứ ba mươi sáu. (Hán bộ trọn quyển 49)

 

37. Phẩm Như-Lai xuất hiện thứ ba mươi bảy. (Hán bộ từ đầu quyển 50 đến hết quyển 52)

 

38. Phẩm Ly Thế Gian thứ ba mươi tám. (Hán bộ từ đầu quyển 53 đến hết quyển 59)

 

39. Phẩm Nhập Pháp-giới thứ ba mươi chín: Phần 1

 

39. Phẩm Nhập Pháp-giới thứ ba mươi chín: Phần 2 (Hán bộ từ quyển 60 đến hết quyển 80)

 

40. Phẩm Nhập bất-tư-nghì giải-thoát cảnh-giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện thứ bốn mươi. (Hán bộ trọn q. 81)

 

41. Nghi Thức Hồi Hướng