Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.
 
Ngài Hư Vân Đại Sư
Thượng Tọa Thích Thông Lai thuyết giảng
Gồm 11 dĩa
 
 

Trở Lên 

Dĩa 6
Dĩa 7
Dĩa 8
Dĩa 9
Dĩa 10
Dĩa 11