Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.

Cùng tất cả các bạn!

 Nhầm mục đích truyền bá Giáo Pháp của Chư Phật, chư Tổ, Thường Sơn đă mạo muội thực hiện trang Pháp Âm nầy hầu làm lợi lạc cho mọi người chúng ta, làm tư lương trên bước đường tự giác, giác tha, giác hạnh viên măn.

Thường Sơn chân thành cám ơn NIỆM PHẬT ĐƯỜNG TẦM NGUYÊN và kính chúc quư vị Pháp thể khinh an, Chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành.

Nam Mô Công đức Lâm Bồ-Tát Ma-ha-tát.

Chúng con xin đê đầu đănh lễ mười phương Chư Phật, Chư Bồ-Tát Chư Hiền Thánh và hiện tiền chư Tôn Đức tát đại chứng minh.

 

 
Ngài Hư Vân Đại Sư
Thượng Tọa Thích Thông Lai thuyết giảng
Gồm 11 dĩa
 
 

Trở Lên 

Dĩa 1
Dĩa 2
Dĩa 3
Dĩa 4
Dĩa 5