Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.
 
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết
Như Huyễn Thiền Sư thuyết giảng

Trường hợp quư vị không nghe được trực tiếp, vui ḷng bấm vào dấu Ở mỗi phần để nghe

Chân thành cám ơn 

 


web page hit counter code Free

Quư bạn vui ḷng chờ giây lát để âm thanh load đầy đũ Trường hợp không nghe được, vui ḷng click vô ở mỗi tập để ngheTrở Lên

Duy Ma Cật - 37

Duy Ma Cật - 39

Duy Ma Cật - 41

Duy Ma Cật - 43

Duy Ma Cật - 45

Duy Ma Cật - 47

Duy Ma Cật - 49

Duy Ma Cật - 38

Duy Ma Cật - 40

Duy Ma Cật - 42

Duy Ma Cật - 44

Duy Ma Cật - 46

Duy Ma Cật - 48

Duy Ma Cật - 50