Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.


 
Rât tiếc chúng tôi không liên lạc được ban quản trị trang Phật Pháp Đại Thừa để xin phép được sao chép trọn bộ thuyết giảng Kinh Đại Thừa diệu Pháp Liên Hoa. Thường Sơn mạo muội thực hiện trang Pháp Âm nầy hầu lợi lạc cho mọi người chúng ta trên bước đường tự giác giác tha. Rất chân thành căm ơn sự hoan hỷ của ban quản trị trang Phật Pháp Đại Thừa. Con xin đê dầu đănh lễ Ḥa Thượng Thích Từ Thông .
 
Nam Mô
 A Di Đà Phật

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Pháp Sư Thích Từ Thông

 
 
Ḥa Thượng
Thích Từ Thông
 Trở Lên

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 35

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 37

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 39

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 41

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 43

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 45

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 47

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 49

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 51

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 53

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 55

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 57

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 59

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 61

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 63

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 65

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 67

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 36

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 38

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 40

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 42

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 44

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 46

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 48

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 50

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 52

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 54

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 56

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 58

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 60

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 62

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 64

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 66

Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - 68

 
 

Trường hợp quư vị không nghe được trực tiếp, vui ḷng bấm vào dấu Ở mỗi phần để nghe

Chân thành cám ơn