Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.
 

QUYỂN THỨ TƯ

Đời Diêu Tần ngài Tam-Tạng Pháp-Sư Cưu-Ma-La-Thập vâng chiếu dịch

Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch

 

 

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

PHẨM "THỌ-HỌC VÔ-HỌC NHƠN-KƯ" THỨ CHÍN

 

          1. Bấy giờ, ngài A-Nan và ngài La-Hầu-La nghĩ như vầy: "Chúng ta tự suy nghĩ, nếu được thọ kư thời sung-sướng lắm". Liền từ nơi chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lạy chân Phật đồng bạch Phật rằng: "Thế-Tôn! Chúng con trong đây cũng đáng có phần, chỉ có đức Như-Lai là chổ về nương của chúng con. Lại chúng con là người quen biết của tất cả Trời, Người, A-Tu-La trong đời. A-Nan thường làm vị thị-giả hộ tŕ tạng pháp, La-Hầu-La là con của Phật, nếu Phật thọ kư đạo Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác cho, thời ḷng nguyện cầu của con đă măn, mà ḷng trông của chúng con cũng được đủ".

          Luc đó, hàng đệ-tử Thanh-văn, bực học vùng vô-học, hai ngh́n người đều từ chổ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu đến trước Phật chắp tay một ḷng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế-Tôn như chỗ nguyện cầu của A-Nan và La-Hầu-La rồi đứng qua một phía.

 

          2. Bấy giờ, đức Phật bảo A-Nan: "Ông ở đời sau sẽ đặng làm Phật hiệu là Sơn-Hải-Huệ Tự-Tại Thông-Vương Như-Lai, Ứng-Cúng, Chánh-Biến-Tri, Minh-Hạnh-Túc, Thiện-Thệ, Thế-Gian-Giải, Vô-Thượng-Sỹ, Điều-Ngự Trượng-Phu, Thiên-Nhơn-Sư, Phật Thế-Tôn; ông sẽ cúng dường sáu mươi hai ức đức Phật, hộ tŕ tạng pháp vậy sau chứng đặng đạo Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, giáo hóa hai mươi ngh́n muôn ức hằng-hà-sa các chúng Bồ-tát v.v... làm cho thành đạo Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác.

          Nước tên là Thường-Lập Thắng-Phan, cơi đó thanh-tịnh, đất bằng chất lưu-ly. Kiếp tên Diệu-Âm Biên-Măn. Đức Phật đó thọ mạng vô-lượng ngh́n muôn ức a-tằng-kỳ kiếp tính đếm số kể chẳng có thể biết được. Chánh pháp trụ đời gấp bội thọ mạng, tượng pháp lại gấp bội chánh pháp.

          A-Nan! Đức Phật Sơn-Hải-Huệ tự-Tại Thông-Vương đó, được vô-lượng ngh́n muôn ức hằng-hà-sa các đức Phật Như-Lai ở mười phương đồng ngợi khen công-đức của ngài.

          Khi đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

3. Nay ta nói trong Tăng:

A-Nan người tŕ pháp

Sẽ cúng dường các Phật

Vậy sau thành chánh giác

Hiệu rằng: Sơn-Hải-Huệ

Tự-Tại Thông-Vương Phật

Cơi nước kia thanh-tịnh

Tên Thường-Lập Thắng-Phan

Giáo hóa các Bồ-tát

Số đông như hằng-sa

Phật có oai-đức lớn

Tiếng đồn khắp mười phương

V́ bởi thương chúng sanh

Nên sống lâu vô-Lượng

Chánh pháp bội thọ mạng

Tượng Pháp lại bội chánh (1)

Vô-số hàng chúng sanh

Đông như cát sông hằng

Ở trong pháp Phật đó

Gieo nhơn duyên Phật đạo.

          4. Bấy giờ, trong hội hàng Bồ-tát mới phát tâm, tám ngh́n người, đều nghĩ thế này: "Chúng ta c̣n chưa nghe các vị Bồ-tát lớn được thọ kư như thế, có nhơn duyên ǵ mà các Thanh-văn được thọ kư như thế".

          Lúc ấy đức Thế-Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ-tát mà bảo rằng: "Các Thiện-nam-tử! Ta cùng bọn ông A-Nan ở chổ đức Phật Không-Vương đồng thời phát tâm Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác. A-Nan thường ưa học rộng, c̣n ta thường siêng-năng tinh-tấn, cho nên nay ta đă thành Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, mà A-Nan hộ tŕ pháp của ta, ông cũng sẽ hộ tŕ pháp tạng của các đức Phật tương-lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ-tát. Bổn nguyện của ông như thế nên đặng thọ kư dường ấy".

          Ngài A-Nan tận mặt ở trước đức Phật, tự nghe Phật thọ kư cùng cơi nước trang nghiêm, chổ mong cầu đă đủ, ḷng rất vui mừng đặng điều chưa từng có. Tức thời nghĩ nhớ tạng pháp của vô-lượng ngh́n muôn ức các đức Phật thuở quá khứ, suốt thấu không ngại như hiện nay nghe và cũng biết bổn nguyện.

          Khi đó, ngài A-Nan nói kệ rằng:

Thế-Tôn rất ít có

Khiến con nhớ quá khứ

Vô lượng các Phật pháp

Như chỗ nghe ngày nay

Con nay không c̣n nghi

An trụ trong Phật đạo

Phương tiện làm thị-giả

Hộ tŕ các Phật pháp.

          5. Bấy giờ, Phật bảo ông La-Hầu-La: "Ông ở đời sau sẽ đặng làm Phật hiệu: Đạo-Thất-Bủu-Hoa Như-Lai, Ứng-Cúng, Chánh-Biến-Tri, Minh-Hạnh-Túc, Thiện-Thệ, Thế-Gian-Giải, Vô-Thượng-Sỹ, Điều-Ngự Trượng-Phu, Thiên-Nhơn-Sư, Phật Thế-Tôn. Ông sẽ cúng dường các đức Như-Lai như số vi trần trong mười thế giới. Thường v́ các đức Phật mà làm trưởng tử, cũng như hiện nay.

          Đức Phật Đạo-Thất-Bửu-Hoa đó, cơi nước trang nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ-tử, chánh pháp và tượng pháp cũng đồng như đức Sơn-Hải-Huệ Tự-Tại Thông-Vương Như-Lai không khác. Ông cũng làm trưởng tử cho Phật nầy, qua sau đây rồi sẽ đặng đạo Vô-thượng Chánh-đẳng CHánh-giác.

          Lúc đó đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

Lúc ta làm Thái tử

La-Hầu làm trưởng tử,

Ta nay thành Phật đạo

Thọ pháp làm pháp tử,

Ở trong đời vị-lai

Gặp vô-lượng ức Phật

Làm trưởng tử cho kia

Một ḷng cầu Phật đạo.

Hạnh kín của La-Hầu

Chỉ ta biết được thôi

Hiện làm con cả ta

Để chỉ các chúng sanh

Vô-lượng ức ngh́n muôn

Công-đức không thể đếm

An trụ trong Phật pháp

Để cầu đạo vô thượng.

          6. Bấy giờ, đức Thế-Tôn thấy bực hữu-học cùng vô-học hai ngh́n người, chí ư ḥa dịu vắng lặng trong sạch, một ḷng nh́n Phật. Phật bảo A-Nan: "Ông thấy bực hữu-học vô-học hai ngh́n người đây chăng?".

          - Vâng! Con đă thấy.

          - A-Nan! Các người sẽ cúng dường các đức Như-Lai như số vi trần trong năm mươi thế-giới, cung kính tôn trọng hộ tŕ pháp tạng. Rốt sau đồng thời ở cơi nước trong mười phương đều đặng thành Phật, đều đồng một hiệu là Bảo-Tướng Như-Lai, Ứng-Cúng, Chánh-Biến-Tri, Minh-Hạnh-Túc, Thiện-Thệ, Thế-Gian-Giải, Vô-Thượng-Sỹ, Điều-Ngự Trượng-Phu, Thiên-Nhơn-Sư, Phật Thế-Tôn, sống lâu một kiếp, cơi nước trang nghiêm, Thanh-văn, Bồ-tát, chánh pháp, tượng pháp thảy đều đồng nhau.

          Lúc đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

Hai ngh́n Thanh-văn đây

Nay đứng ở trước ta

Thảy đều thọ kư cho

Đời sau sẽ thành Phật

Cúng dường các đức Phật

Như số trần nói trên.

Hộ tŕ tạng pháp Phật

Sau sẽ thành chánh giác

Đều ở nơi mười phương

Thảy đồng một danh hiệu

Đồng thời ngồi đạo tràng

Để chứng huệ vô thượng

Đều hiệu là Bửu-Tướng

Cơi nước cùng đệ tử

Chánh pháp và tượng pháp

Thảy đều không có khác.

Đều dùng các thần-thông

Độ mười phương chúng sanh

Tiếng đồn vang khắp cùng

Lần nhập vào Niết-bàn.

          Lúc đó, bực hữu-học cùng vô-học hai ngh́n người nghe đức Phật thọ kư vui mừng hớn hở mà nói kệ rằng:

Thế-Tôn đèn huệ sáng

Con nghe tiếng thọ kư

Ḷng vui mừng đầy đủ

Như được rưới cam-lộ.


Thích nghĩa:

 

(1) CHÁNH PHÁP, TƯỢNG PHÁP: Sau khi Phật diệt độ, thời kỳ đầu giáo-pháp cùng người tu, chứng quả v.v... cũng như khi Phật c̣n tại thế thời gọi là "thời kỳ chánh-pháp".

Lần lần người tu và chứng quả không được như trước thời gọi là "thời kỳ tượng-pháp" (tương tợ).


Trang trước|Trang sau