Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.
 

QUYỂN THỨ BẢY

Đời Diu Tần ngi Tam-Tạng Php-Sư Cưu-Ma-La-Thập vng chiếu dịch

Tỳ Kheo Thch Tr Tịnh Việt Dịch

 

 

KINH DIỆU PHP LIN HOA

 

PHẨM "Đ-LA-NI" THỨ HAI MƯƠI SU

          1. Lc bấy giờ, ngi Dược-Vương Bồ-tt liền từ chổ ngồi đứng dậy, trịch o by vai hữu chắp tay hướng Phật m bạch Phật rằng: "Thế-Tn! Nếu c Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhơn hay thọ tr được kinh Php-Hoa ny, hoặc đọc tụng thng lẹ, hoặc bin chp quyển kinh, đặng bao nhiu phước đức?".

          Phật bảo ngi Dược-Vương: "Nếu c Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhơn cng dường tm trăm mun ức na-do-tha hằng-h-sa cc đức Phật. ng nghĩ sao? Người đ đặng phước đức c nhiều chăng?" - Thưa Thế-Tn! Rất nhiều.

          Phật ni: "Nếu c Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhơn ở nơi kinh ny c thể thọ tr nhẫn đến một bi kệ bốn cu đọc tụng giải nghĩa, đng như lời m tu hnh thời cng đức rất nhiều".

          2. Lc đ, ngi Dược-Vương Bồ-tt bạch Phật rằng: "Thế-Tn! Con nay sẽ cho người ni kinh Php-Hoa ch đ-la-ni để giữ gn đ". Liền ni ch rằng:

          "An nhĩ, mạn nhĩ, ma nễ, ma ma nễ, chỉ lệ, gi l đệ, xa mế, xa l đa vĩ chuyn đế, mục đế, mục đa l, ta l, a vĩ ta l, tang l, ta l xoa duệ, a xoa duệ, a kỳ nhị chuyn đế, xa l, đ la ni, a lư gi b ta ky đ tỳ xoa nhị, nễ tỳ thế, a tiện đa la nễ l thế, a đn gi ba lệ thu địa, u cứu lệ, mu cứu lệ, a la lệ, ba la lệ, thủ ca sai, a tam ma tam l, Phật đ tỳ kiết lợi diệt đế, đạt ma ba lợi sai đế, tằng gi niết c sa nễ, b x b x thu địa, mạn đ l, mạn đ l xoa dạ đa, bưu lu đ, bưu lu đ kiu x lược, c xoa l, c xoa d đa d, a b lư, a ma nh na đa dạ".

          Thế-Tn! Thần ch đ-la-ni ny l của su mươi hai ức hằng-h-sa cc đức Phật ni. Nếu c người xm hủy vị Php-sư ny, thời l xm hủy cc đức Phật rồi.

          Lc đ, đức Thch-Ca-Mu-Ni Phật khen Dược-Vương Bồ-tt rằng: "Hay thay! Hay thay! Dược-Vương! ng thương xt muốn ủng hộ vị Php-sư đ, nn ni ch đ-la-ni ny, được nhiều lợi ch ở nơi cc chng sanh".

          3. Lc bấy giờ, ngi Dng-Th Bồ-tt bạch Phật rằng: "Thế-Tn! Con cũng v ủng hộ người đọc tụng thọ tr kinh Php-Hoa m ni ch đ-la-ni. Nếu vị Php-sư đ đặng ch đ-la-ni ny, hoặc Dạ-xoa, La-st hoặc Ph-đơn-na, hoặc Kiết-gi, hoặc Cưu-bn-tr, hoặc Ngạ-quỷ v.v... rnh tm chỗ dở của Php-sư khng thể đặng tiện lợi". Liền ở trước Phật m ni ch rằng:

          "Toa lệ, ma ha toa lệ, c chỉ, mục chỉ, a l, a la b đệ niết lệ đệ, niết lệ đa b đệ, y tr nỉ, vi tr nỉ, chỉ tri nỉ, niết lệ tr nỉ, niết lệ tr b để".

          Thế-Tn! Thần ch đ-la-ni ny của hằng-h-sa cc đức Phật ni, cũng đều ty hỷ. Nếu c người xm hủy vị Php-sư ny thời l xm hủy cc đức Phật đ rồi.

          4. Bấy giờ, Tỳ-sa-mn Thin-Vương, vị Trời hộ đời, bạch Phật rằng: "Thế-Tn! Con cũng v thương tưởng chng sanh ủng hộ vị Php-sư đ m ni đ-la-ni ny". Liền ni ch rằng: "A l, na l, nu na l, a na lư, na l, cu na l".

          Thế-Tn! Dng thần ch ny ủng hộ Php-sư, con cũng tự phải ủng hộ người tr kinh ny, lm cho trong khoảng trăm do-tuần khng c cc đều tai hoạn.

          5. Bấy giờ, Tr-Quốc Thin-Vương ở trong hội ny cng với nghn mun ức na-do-tha chng Cn-tht-b cung knh vy quanh đến trước chỗ Phật, chắp tay bạch Phật rằng: "Thế-Tn! Con cũng dng thần ch đ-la-ni ủng hộ người tr kinh Php-Hoa". Liền ni ch rằng:

          "A d nể, d nể, c lợi, cn đ lợi, chin đ lợi, ma đẳng kỳ thường cầu lợi, ph lầu t nỉ, c đế".

          Thế-Tn! Thần ch đ-la-ni ny l của bốn mươi hai ức cc đức Phật ni, nếu c người xm hủy vị Php-sư ny thời l xm hủy cc đức Phật đ rồi.

          6. Bấy giờ, c những La-st-nữ: một tn Lam-B, hai tn Tỳ-Lam-B, ba tn Khc-Xỉ, bốn tn Hoa-Xỉ, năm tn Hắc-Xỉ, su tn Đa-Pht, bảy tn V-Yểm-Tc, tm tn Tr-Anh-Lạc, chn tn Cao-Đế, mười tn Đoạt-Nhứt-Thiết Chng-Sanh Tinh-kh. Mười vị La-st-nữ đ cng với quỷ Tử-Mẫu, con v quyến thuộc đều đến chỗ Phật, đồng tiếng bạch Phật rằng: "Thế-Tn! Chng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thọ tr kinh Php-Hoa, trừ sự khổ hoạn cho người đ. Nếu c kẻ rnh tm chỗ dở của Php-sư, thời lm cho chẳng đặng tiện lợi". Liền ở trước Phật m ni ch rằng:

          "Y đề l, y đề dẫn, y đề l, a đề l, y đề l, n l, n l, n l, n l, n l, lu h, lu h, lu h, lu h, đa h, đa h, đa h, đu h, nu h".

          Th tro ln đầu chng con, chớ đừng no hại Php-sư, hoặc Dạ-Xoa, hoặc La-st, hoặc Ngạ-quỷ, hoặc Ph-đơn-na, hoặc Kiết-gi, hoặc Tỳ-đ-la, hoặc Kiền-đ, hoặc -ma-lặc-đ, hoặc A-bạt-ma-la, hoặc Dạ-xoa-kit-gi, hoặc Nhơn-kiết-gi, hoặc Quỷ lm bịnh nng, hoặc một ngy, hoặc hai ngy, hoặc ba ngy, hoặc bốn ngy, hoặc đến bảy ngy, hoặc lm bịnh nng lun, hoặc hnh trai, hoặc hnh gi, hoặc hnh đồng-nam, hoặc hnh đồng-nữ, nhẫn đến trong chim bao cũng lại chớ no hại:.

          Liền ở nơi trước Phật m ni kệ rằng:

Nếu chẳng thuận ch ta

No loạn người ni php

Đầu vở lm bảy phần

Như nhnh cy A-l

Như tội giết cha mẹ

Cũng như họa p dầu (1)

Cn lường khi dối người

Tội Điều-Đạt ph Tăng

Kẻ phạm Php-Sư đy

Sẽ mắc họa như thế.

          Những La-st-nữ ni kệ đ rồi, bạch Phật rằng: "Thế-Tn! Chng con cũng sẽ tự mnh ủng hộ người thọ tr đọc tung kinh ny, lm cho đặng an ổn, la cc sự khổ hoạn, tiu cc thuốc độc".

 

          7. Phật bảo cc La-st-nữ: "Hay thay! Hay thay! Cc người chỉ c thể ủng hộ người thọ tr tn kinh Php-Hoa phước chẳng thể lường được rồi, huống l ủng hộ người thọ tr ton bộ cng dường quyển kinh, hoa hương chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, phan, lọng, kỹ nhạc, thắp cc thứ đn: đn nến, đn dầu, cc thứ đn dầu thơm, đn dầu bng T-ma-na, đn dầu bng Chim-bặc, đn dầu bng B-sư-ca, đn dầu bng Ưu-bt-la, nghn trăm thứ cng dường như thế.

 

          Cao đế! Cc ngươi cng quyến thuộc phải nn ủng hộ những Php-sư như thế".

 

          Lc ni phẩm "Đ-la-ni" ny, c su mun tm nghn người đặng v-sanh-php-nhẫn.

 

Thch nghĩa:

(1) HỌA P DẦU: Người xứ Ty Trc p dầu, trước gi nhỏ m hay đậu v.v... ủ cho sanh trng rồi sau mới p. p dầu tức l st hại nhiều trng nn phải bị ương họa.


Trang trước|Trang sau