Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.
 

QUYỂN THỨ SÁU

Đời Diêu Tần ngài Tam-Tạng Pháp-Sư Cưu-Ma-La-Thập vâng chiếu dịch

Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch

 

 

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

PHẨM "CHÚC-LỤY" THỨ HAI MƯƠI HAI

          1. Lúc bấy giờ, đức Thích-Ca-Mâu-Ni Phật từ nơi pháp ṭa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn: dùng tay mặt xoa đảnh của vô-lượng đại Bồ-tát mà nói rằng: "Ta ở trong vô-lượng trăm ngh́n muôn ức vô số kiếp tu tập pháp Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác khó đặng này, nay đem phó chúc cho các ông, các ông nên phải một ḷng lưu bố pháp này làm cho thêm nhiều rộng".

          Phật ba phen xoa đảnh các đại Bồ-tát như thế mà nói rằng: "Ta ở trong vô-lượng trăm ngh́n muôn ức vô số kiếp tu tập pháp Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác khó đặng này, nay đem phó chúc cho các ông, các ông phải thọ tŕ, đọc tụng rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều đặng nghe biết".

          V́ sao? Đức Như-Lai có ḷng từ-bi lớn, không có tánh bỏn xẻn, cũng không sợ sệt, có thể cho chúng sanh trí-huệ của Phật, trí-huệ của Như-Lai, trí-huệ tự nhiên. Như-Lai là vị đại thí chủ cho tất cả chúng sanh các ông cũng nên thọ học pháp của Như-Lai, chớ sanh ḷng bỏn xẻn. Ở đời vị lai nếu có người Thiện-nam-tử Thiện-nữ-nhơn nào tin trí-huệ của Như-Lai, thời các ông phải v́ đó diễn nói kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa này khiến đều đặng nghe biết, v́ muốn cho người đó đặng trí-huệ của Phật vậy.

          Nếu có chúng sanh nào chẳng tin nhận thời phải ở trong pháp sâu khác của Như-Lai chỉ dạy cho được lợi ích vui mừng, các ông nếu được như thế thời là đă báo được ơn của các đức Phật.

 

          2. Lúc đó, các vị đại Bồ-tát nghe Phật nói thế rồi, đều rất vui mừng khắp đầy nơi thân càng thêm cung kính, nghiêng ḿnh cúi đầu chắp tay hướng Phật, đồng lên tiếng bạch rằng: "Như lời Thế-Tôn dạy, chúng con sẽ vưng làm đầy đủ, kính xin Thế-Tôn chớ có lo".

          Các chúng đại Bồ-tát ba phen như thế, đều lên tiếng bạch rằng: "Như lời Thế-Tôn dạy, chúng con sẽ vưng làm đầy đủ, kính xin Thế-Tôn chớ có lo".

          Khi đó đức Thích-Ca-Mâu-Ni Phật khiến các đức Phật phân thân ở mười phương đến, đều trở về bổn độ mà nói rằng: "Các Phật đều về yên chỗ, tháp của Phật Đa-Bảo đặng hườn như cũ".

 

          3. Phật nói lời đó rồi, vô-lượng các đức Phật phân thân ở mười phương ngồi trên ṭa sư tử dưới cây báu, và Phật Đa-Bảo, cùng vô biên vô số đại chúng Bồ-tát, bực thượng hạnh thảy, ngài Xá-Lợi-Phất v.v... bốn chúng hàng Thanh-văn và tất cả trong đời: Trời, Người, A-Tu-La v.v... nghe Phật nói rồi đều rất vui mừng.

 

Trang trước|Trang sau