Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.
 

Nghi Thức Tŕ Tụng

KỆ TÁN LƯ HƯƠNG

 

Ḷ hương vừa nhen nhúm

Pháp giới đă được xông

Các Phật trong hải hội đều xa hay

Theo chổ kết mây lành

Ḷng thành mới ân cần

Các Phật hiện toàn thân

 

Nam Mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát Ma-Ha-Tát (3 lần)

 

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

 

Án Lam (7 lần)

(tŕ chú nầy th́ thân tâm, cảnh vật đều thanh tịnh)

 

CHƠN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP

 

Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta-bà-ha (3 lần)

(Tŕ chú nầy th́ hơi miệng trong sạch)

 

CHƠN NGÔN TỊNH TAM NGHIỆP

 

Án ta phạ, bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

(Tŕ chú nầy th́ thân, miệng, ư đều trong sạch)

 

CHƠN NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG

 

Án nga nga nẳng, tam bà phạ, phiệt nhựt ra hồng (3 lần)

(Tŕ chú nầy th́ hoa hương cùng tiếng tụng niệm sẽ khắp cúng dường cả mười phương)

 

VĂN PHÁT NGUYỆN

 

Nam-mô Thập phương Thường-trụ Tam-Bảo (3 lần)

 

Cúi lại đấng tam-giới Tôn

Quy mạng cùng mười phương Phật

Con nay phát nguyện rộng

Thọ tŕ kinh Pháp-Hoa

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ tam-đồ (Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục)

Nếu có kẻ thấy nghe

Đều phát ḷng Bồ-đề

Hết một báo thân nầy

Sanh qua cơi Cực-Lạc

 

Nam-mô Bổn-Sư Thíc-Ca Mâu-Ni-Phật (3 lần)

 

KỆ KHAI KINH

 

Pháp vi diệu rất sâu vô lượng

Trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp

Con nay thấy nghe được thọ tŕ

Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Như-Lai

 

KỆ KHEN NGỢI KINH

 

Hơn sáu muôn lời, thành bảy cuốn

Rộng chứa đựng vô biên nghĩa mầu

Trong cổ nước cam-lộ rịn nhuần

Trong miệng chất đề-hồ nhỏ mát

Bên răng ngọc trắng tuôn xá-lợi

Trên lưỡi sen hồng phóng hào-quang

Dù cho tạo tội hơn núi cả

Chẳng nhọc Diệu-Pháp vài ba hàng

 

Nam-mô Pháp-Hoa Hội Thượng Phật Bồ-Tát (3 lần)

 

 

|Trang trước|Trang Sau|