Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.
 

Nghi Thức Hồi Hướng

BỔ KHUYẾT TM KINH

_________________________

 

MA-HA BT-NH BA-LA-MẬT-ĐA TM KINH

          Qun tự tại Bồ-tt hnh thm Bt-nh Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngủ-uẩn giai khng độ nhứt thiết khổ ch.

          X-Lợi-Tử! Sắc bất dị khng, khng bất dị sắc; sắc tức thị khng, khng tức thị sắc; thọ, tưởng, hnh, thức, diệc phục như thị. X-Lợi-Tử! Thị chư php khng tướng: Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố khng trung v sắc, v thọ, tưởng, hnh, thức; v nhn, nhĩ, tỹ, thiệt, thn, ; v sắc, thinh, hương, vị, xc, php; v nhn giới ni ch v thức giới; v v-minh, diệc v v-minh tận, ni ch v lo tử, diệc v lo tử tận; v khổ, tập, diệt, đạo; v tr diệc v đắc. Dĩ v sở đắc cố, bồ đề tt đỏa y Bt-Nh Ba-La-Mật-Đa cố, tm v qui ngại, v qui ngại cố, v hữu khủng bố, viễn ly đin đảo mộng tưởng cứu cnh Niết-bn.

          Tam thế chư Phật y Bt-Nh Ba-La-Mật-Đa cố, đắc A-Nậu-Đa-La Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề.

          Cố tri Bt-Nh Ba-La-Mật-Đa, thị đại thần ch, thị đại minh ch, thị v thượng ch, thị v đẳng đẳng ch, năng trừ nhứt thiết khổ chơn thiệt bất hư.

          Cố thuyết Bt-Nh Ba-La-Mật-Đa ch, tức thuyết ch viết:

          "Yết đế yết đế, ba la yết đ, ba la tăng yết đế, bồ đề tt b ha".

VNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGN

          Nam m A di đa b dạ, đa tha gi đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đ b tỳ, A di rị đa, tất đam b tỳ, A di rị đa, tỳ ca lan đế, A di rị đa, tỳ ca lan đa, gi di nị gi gi na, chỉ đa ca lệ ta b ha. (3 lần)

Khể thủ Ty phương An lạc quốc

Tiếp dẫn chng sanh đại đạo sư

Ng kim pht nguyện nguyện vng sanh

Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ

Ng kim phổ vị tứ n tam hữu

Cập php giới chng sanh cầu ư chư Phật

Nhứt thừa v thượng Bồ đề đạo cố,

Chuyn tm tr niệm A-Di-Đ Phật

Vạn đức Hồng danh kỳ sanh Tịnh độ

Duy nguyện Từ phụ A-Di-Đ Phật

Ai ln nhiếp thọ từ bi gia hộ.

 

***

A-Di-Đ Phật thn kim sắc

Tướng hảo quang minh v đẳng lun

Bạch ho uyển chuyển ngủ Tu-Di

Hm mục trừng thanh tứ đại hải.

Quang trung ha Phật v số ức

Ha Bồ-tt chng diệc v bin

Tứ thập bt nguyện độ chng sanh

Cửu phẩm hm linh đăng bỉ ngạn.

NAM-M TY PHƯƠNG CỰC-LẠC THẾ-GIỚI ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI TIẾP-DẪN ĐẠO-SƯ

A-DI-Đ PHẬT (Niệm nhiều t ty tm)

Nam m Đại bi Qun Thế m Bồ tt (10 lần)

Nam m Đại Lực Đại Thế Ch Bồ tt (10 lần)

Nam M Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tt (10 lần)

Nam m Thanh Tịnh Đại Hải Chng Bồ tt (10 lần).

HỒI HƯỚNG

 

          Đệ tử chng đẳng, hiện thị sanh tử phm phu, tội chướng thm trọng, lun lồi lục đạo, khổ bất khả ngn; kim ngộ tri thức, đắc văn A-Di-Đ danh hiệu, bổn nguyện cng đức, nhứt tm xưng niệm, cầu nguyện vng sanh, nguyện Phật từ bi bất xả, ai ln nhiếp thọ, đệ tử chng đẳng, bất thức Phật thn, tướng hảo quang minh, nguyện Phật thị hiện, linh ng đắc kiến, cập kiến Qun-m Thế-Ch chư Bồ-tt chng, bỉ thế giới trung, thanh tịnh trang nghim, quang minh diệu tướng đẳng, linh ng liễu liễu đắc kiến A-Di-Đ Phật.

Ng kim tr niệm A-Di-Đ

Tức pht Bồ-đề quảng đại nguyện:

Nguyện ng định huệ tốc vin minh

Nguyện ng cng đức giai thnh tựu

Nguyện ng thắng phước biến trang nghim

Nguyện cộng chng sanh thnh Phật đạo.

 

Vng tch sở tạo chư c nghiệp

Giai do v thỉ tham sn si

Tng thn ngữ chi sở sanh

Nhứt thiết ng kim giai sm hối.

 

Nguyện ng lm dục mạng chung thời

Tận trừ nhứt thiết chư chướng ngại

Diện kiến ng Phật A-Di-Đ

Tức đăc vng sanh Cực-Lạc st.

Ng k vng sanh Cực-Lạc dĩ

Hiện tiền thnh tựu thử đại nguyện

Nhứt thiết vin mn tận v dư

Lợi lạc nhứt thiết chng sanh giới.

Ng Phật chng hội hm thanh tịnh

Ng thời ư thắng lin hoa sanh

Thn đỗ Như-Lai V-Lượng Quang

Hiện tiền thọ ng Bồ-đề k.

Mng ng Như-Lai thọ k dĩ

Ha thn v số b cu chi

Tr lực quảng đại biến thập phương

Phổ lợi nhứt thiết chng sanh giới.

 

Chng sanh v bin thệ nguyện độ

Phiền no v tận thệ nguyện đoạn

Php mn v-lượng thệ nguyện học

Phật đạo v thượng thệ nguyện thnh.

 

Nguyện sanh Ty-phương Tịnh-độ trung

Cửu phẩm lin hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ v sanh

Bất thối Bồ-tt vi bạn lữ.

 

Nguyện dĩ thử cng đức

Trang nghim Phật Tịnh-độ

Thượng bo tứ trọng n

Hạ tế tam đồ khổ

Nhược hữu kiến văn giả

Tức pht Bồ-đề tm

Tận thử nhứt bo thn

Đồng sanh Cực-Lạc quốc

Tận thử nhứt bo thn

Đồng sanh An-Dưỡng quốc.

NGUYỆN

 

          A-Di-Đ Phật, thường lai hộ tr, linh ng thiện căn, hiện tiền tăng tấn, bất thất tịnh nhơn, lm mạng chung thời, thn tm chnh niệm, thị thnh phn minh, diện phụng Di-Đ, giữ chư Thnh chng, thủ chấp hoa đi, tiếp dẫn ư ng.

          Nhứt st na khoảnh, sanh tại Phật tiền, cụ Bồ-tt đạo, quảng độ chng sanh, đồng thnh chủng tr.

 

Ch tm đảnh lễ: Nam-M A-Di-Đ Phật Thế-Tn,

(Mỗi nguyện đều phải đọc cu ny)

 

Nguyện ng Tội chướng tất tiu diệt (1 lạy)

 

Nguyện ng Thiện căn nhựt tăng trưởng (1 lạy)

 

Nguyện ng Thn tm hm thanh tịnh (1 lạy)

 

Nguyện ng Nhứt tm tảo thnh tựu (1 lạy)

 

Nguyện ng Tam muội đắc hiện tiền (1 lạy)

 

Nguyện ng Tịnh nhơn tốc vin mn (1 lạy)

 

Nguyện ng Lin đi tự tiu danh (1 lạy)

 

Nguyện ng Kiến Phật ma đảnh k (1 lạy)

 

Nguyện ng Dự tri mạng chung thời (1 lạy)

 

Nguyện ng Vng sanh Cực-Lạc quốc (1 lạy)

 

Nguyện ng Vin mn Bồ-tt đạo (1 lạy)

 

Nguyện ng Quảng độ chư chng sanh (1 lạy)

 

          Ch tm quy mạng đnh lễ: Nam-M Ty-Phương Cực-Lạc thế-giới gio chủ, thọ quang thể tướng v-lượng v-biện từ thệ hoằng thm, tứ thập bt nguyện độ hm linh, đại-từ đại-bi tiếp dẫn đạo sư A-Di-Đ Như-Lai biến php giới Tam-Bảo.(1 lạy)

 

          Tự quy y Phật, đương nguyện chng sanh, thể giải đại đạo, pht v-thượng tm.

(1 lạy)

          Tự quy y Php, đương nguyện chng sanh, thm nhập kinh tạng, tr-huệ như hải.

(1 lạy)

          Tự quy y Tăng, đương nguyện chng sanh, thống l đại chung, nhứt thiết v ngại

(1 lạy)

 

***

 

Nguyện đem cng đức ny

Hướng về khắp tất cả

Đệ-tử v chng sanh

Đều trọn thnh Phật đạo

 

 

 

Chp xong ngy 11/7/2017

Nhăm ngy 18 thng 6 năm Đinh Dậu

 

Share

Trang trước|Trang mục lục | Trang sau