Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.

 

Share

Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch
Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch


- Mục lục:

- Nghi Thức Sám Hối

- Nghi Thức Tŕ Tụng

- Quyển I

- 1 - Phẩm Tựa

- 2 - Phẩm Phương Tiện

- Quyển II

- 3 - Phẩm Thí Dụ

- 4 - Phẩm Tính Giải

- Quyển III

- 5 - Phẩm Dược Thảo Dụ

- 6 - Phẩm Thọ Kư

- 7 - Phẩm Hóa Thành Dụ

- Quyển IV

- 8 - Phẩm Ngủ Bá Đệ Tử Thọ Kư

- 9 - Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Kư

- 10- Phẩm Pháp Sư

- 11- Phẩm Hiện Bảo Tháp

- 12- Phẩm Đề Bà Đạt Đa

- 13- Phẩm Tŕ

- Quyển V

- 14- Phẩm An Lạc Hạnh

- 15- Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất

- 16- Phẩm Như Lai Thọ Lượng

- 17- Phẩm Phân Biệt Công Đức

- Quyển VI

- 18- Phẩm Tùy Hỷ Công Đức

- 19- Phẩm Pháp Sư Công Đức

- 20- Phẩm Thường Bất Kinh Bồ Tát

- 21- Phẩm Như Lai Thần Lực

- 22- Phẩm Chúc Lụy

- 23- Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự

- Quyển VII

- 24- Phẩm Diệu Âm Bồ Tát

- 25- Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

- 26- Phẩm Đà La Ni

- 27- Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự

- 28- Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

- Nghi Thức Hồi Hướng

 

- Sự Tích Tả Kinh Pháp-Hoa

Khởi chép ngày 3/3/2017

Nhằm ngày 6 tháng 2 năm Đinh Dậu
 http://www.hitwebcounter.com/|
Trang kế

Share