Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.

 

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh

 
Nếu không nghe được, vui ḷng click vô symbol để nghe

Duyên Khởi của Pháp hội giảng kinh 1....................

Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi .....................

Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi tt1.......... ......

Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi tt3 ................

Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi tt5 ................

Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi tt7 ................

Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi tt9 ................

Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi tt11...............

Phân Thân Tập Hội tiếp theo ...................................

Chúng Sanh Nghiệp Duyên tiếp theo_1...................

Chúng Sanh Nghiệp Duyên tiếp theo_3 ..................

Nghiệp cảm của chúng sanh ở cơi Diêm Phù tt1......

Nghiệp cảm của chúng sanh ở cơi Diêm Phù tt3... ..

Danh hiệu của Địa Ngục...........................................

Như Lai tán thán......................................................

Như Lai tán thán tiếp theo 1.....................................

Như Lai tán thán tiếp theo 3.....................................

Lợi ích cho cả kẻ c̣n người mất tiếp theo................

Các vua Diêm La và quyến thuộc khen ngợi tt..........

Xưng danh hiệu chư Phật.......................................

Nhân duyên và sự so sánh công đức bố thí tt..........

Địa Thần Hộ Pháp tiếp theo...................................

Thấy nghe đều được lợi ích tiếp theo......................

Thấy nghe đều được lợi ích tiếp theo 2....................

Chúc lủy Nhân Thiên tiếp theo................................

Duyên Khởi của Pháp hội giảng kinh 2....................

Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi tt ..................

Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi tt2 ................

Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi tt4 ................

Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi tt6 ................

Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi tt8 ................

Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi tt10...............

Phân Thân Tập Hội...................................................

Chúng Sanh Nghiệp Duyên......................................

Chúng Sanh Nghiệp Duyên tiếp theo_2....................

Nghiệp cảm của chúng sanh ở cơi Diêm Phù ...........

Nghiệp cảm của chúng sanh ở cơi Diêm Phù tt2......

Nghiệp cảm của chúng sanh ở cơi Diêm Phù .tt4.....

Danh hiệu của Địa Ngục tiếp theo.............................

Như Lai tán thán tiếp theo........................................

Như Lai tán thán tiếp theo 2.....................................

Lợi ích cho cả kẻ c̣n người mất...............................

Các vua Diêm La và quyến thuộc khen ngợi............

Các vua Diêm La và quyến thuộc khen ngợi tt 1......

Nhân duyên và sự so sánh công đức bố thí..............

Địa Thần Hộ Pháp...................................................

Thấy nghe đều được lợi ích.....................................

Thấy nghe đều được lợi ích tiếp theo 1....................

Chúc lủy Nhân Thiên..............................................

Chúc lủy Nhân Thiên tiếp theo & Hết.....................

Sơ lược tiểu sử Ḥa Thượng Tuyên Hóa...