Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.

Ḥa Thượng Tuyên Hóa

Không đến, không đi, không chấp trước, truyền hóa không hư tùy duyên

Với từ, với nguyện, với đức độ, làm thuyền độ thoát chúng sanh.

 

Đại Bi Chú Giải

Hoà Thượng Tuyên Hóa Giảng

Dịch Việt : Thích Minh Định

Bấm để nghe - Click to play

Trường hợp quư vị không nghe được trực tiếp, vui ḷng bấm vào dấu Ở mỗi phần để nghe

Chân thành cám ơn

Hoà thượng Tuyên Hóa Pháp danh là An-Từ, tự Độ Luân, và là Tổ thứ chín của Thiền Tông Quy-Ngưỡng Phật giáo và được Thiền Sư Hư Vân ban Pháp Ấn ḍng Quy Ngưỡng . Ngài được Pháp hiệu Tuyên Hóa nhưng thường tự gọi ḿnh là "hoạt tử nhân" (người chết c̣n sống), hoặc "Mộ trung Tăng" (vị Tăng trong phần mộ). Suốt đời, ngài không màng danh lợi, và càng không muốn  tranh với kẻ khác. Thay vào đó, ngài nói rằng ngài là "con trùng nhỏ" hay "con kiến nhỏ" dưới chân tất cả chúng sanh, và dùng thân ḿnh là bậc đá lót đường để chúng sanh bước lên vươt qua địa vị phàm phu tiến lên Phật địa.
Phần thứ 1

Phần thứ 2

Phần thứ 3
Phần thứ 4
Phần thứ 5
Phần thứ 6
Phần thứ 7
Phần thứ 8