Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
; Registration code (if you have it) ; Optional URL link when the applet is "clicked". ; Reglink opened in new frame? ; Name of new frame for reglink ; Statusbar message ; Image to load ; resolution (1 .. 8) ; Speed of hue shifting (1..1000) ; Optional image over applet ; Over image X offset ; Over image Y offset ; Memory deallocation delay ; Task priority (1..10) ; Min. milliseconds/frame for sync Sorry, your browser doesn't support Java. ; Msg in no java browsers  

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
* Văn Thù Sư Lợi có chỗ gọi là Mạn Thù Thất Lỵ, dịch là Diệu Đức hoặc Diệu Kiết Tường. Theo Kinh Bi Hoa, Bồ Tát khi xưa là thái tử Vương Chúng, con thứ ba của Luân Vương thời đức Phật Bảo Tạng. Khi Thái tử phát hoằng thệ ở trước Phật rồi, liền được đổi tên là Văn Thù Sư Lợi, và được thọ kư về sau thành Phật hiệu Phổ Hiện, ở thế giới Thanh Tịnh Vô Cấu Bảo Chi về phương Nam. Lại kinh Văn Thù Bát Niết Bàn nói: "Văn Thù Bồ Tát thị hiện sanh ở nước Xá Vệ, làng Đa La, làm con của Phạm Đức Bà La Môn, Bồ Tát từ hông bên mặt của mẹ sanh ra, thân sắt tử kim, biết nói liền lúc ấy. Lớn lên theo Phật xuất gia.

 

Thâm ư qua biểu Tượng Bồ-tát Văn-Thù-Sư-Lợi