Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.

 

Nam Mô Ta Bà Thế Giới Tam Giới Đạo Sư Tứ Sanh Từ Phụ Thiên Nhơn Giáo Chủ Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

 

 


Đầu Trang

Thâm ư qua h́nh tượng Phật Thích-Ca