Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.
Quán Âm Đại Sĩ
 
 

Thâm ư qua h́nh tượng Quán-Thế-Âm Bồ-tát

Nam Mô Viên Thông Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại
Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát