Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.
Nam M ại Hạnh Phổ Hiền Tt Ma Ha Tt
 

Nam M ại Hạnh Phổ Hiền Tt Ma Ha Tt

Theo kinh Bi Hoa, Bồ Tt khi xưa l Thi Tử Vẫn Đồ, con thứ tm của Vua Lun Vương, thời đức Phật Bảo Tạng. Sau Khi Thi tử đối trước Phật pht đại nguyện, liền được đổi tn l Phổ Hiền v được thọ k về sau thnh Phật hiệu l Tr Cang Hầu Tự Tại Tướng Vương ở thế giới Tr Thủy Thiện Trụ Tịnh Cng Đức nơi phương Bắc. Lại theo Kinh Hoa Nghim, Bồ tt đ l vị tả phụ của Phật Tỳ L Gi Na m cn dng mười đại nguyện vương khuyến dẫn hải chng Bồ tt trong ci Hoa Tạng đồng về Cực Lạc. Chng ta l kẻ hạ phm cng nn ty hỷ v pht nguyện lm theo.

Thm qua hnh tượng Phổ-Hiền

Mười Đại Nguyện
Nhứt gi lẽ kĩnh chư Phật
Nhị gi xưng tn Như Lai
Tam gi quảng tu cng dường
Tứ giả sm hối ngiệp chướng
Ngũ gi ty hỷ cng đc
Lục gi thỉnh chuyễn Php Lun
Thất gi thỉnh Phật Trụ thế
Bt gi thường ty Phật học
Cửu gi hằng thuận chng sanh
Thập gi phổ giai hồi hướng

 
Knh lễ chư Phật
Khen ngợi Như Lai
Rộng tu sự cng dường
Sm hối nghiệp chướng
Ty hỉ cc cng đức
Thỉnh Phật chuyển php lun
Thỉnh Phật trụ ở đời
Thường theo Phật tu học
Hằng thuận cc chng sanh
Hồi hướng khắp tất cả

Kinh phẩm Phổ-Hiền Hạnh Nguyn