Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Tát Ma Ha Tát
 

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Tát Ma Ha Tát

Theo kinh Bi Hoa, Bồ Tát khi xưa là Thái Tử Vẫn Đồ, con thứ tám của Vua Luân Vương, thời đức Phật Bảo Tạng. Sau Khi Thái tử đối trước Phật phát đại nguyện, liền được đổi tên là Phổ Hiền và được thọ kư về sau thành Phật hiệu là Trí Cang Hầu Tự Tại Tướng Vương ở thế giới Trí Thủy Thiện Trụ Tịnh Công Đức nơi phương Bắc. Lại theo Kinh Hoa Nghiêm, Bồ tát đă là vị tả phụ của Phật Tỳ Lô Giá Na mà c̣n dùng mười đại nguyện vương khuyến dẫn hải chúng Bồ tát trong cơi Hoa Tạng đồng về Cực Lạc. Chúng ta là kẻ hạ phàm càng nên tùy hỷ và phát nguyện làm theo.

Thâm ư qua h́nh tượng Phổ-Hiền

Mười Đại Nguyện
Nhứt giă lẽ kĩnh chư Phật
Nhị giă xưng tán Như Lai
Tam giă quảng tu cúng dường
Tứ giả sám hối ngiệp chướng
Ngũ giă tùy hỷ công đúc
Lục giă thỉnh chuyễn Pháp Luân
Thất giă thỉnh Phật Trụ thế
Bát giă thường tùy Phật học
Cửu giă hằng thuận chúng sanh
Thập giă phổ giai hồi hướng

 
Kính lễ chư Phật
Khen ngợi Như Lai
Rộng tu sự cúng dường
Sám hối nghiệp chướng
Tùy hỉ các công đức
Thỉnh Phật chuyển pháp luân
Thỉnh Phật trụ ở đời
Thường theo Phật tu học
Hằng thuận các chúng sanh
Hồi hướng khắp tất cả

Kinh phẩm Phổ-Hiền Hạnh Nguyên