Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.

Phật Học Phổ Thông

Khóa 12 (t.t)
Ḥa Thượng Thích Thiện Hoa


 
 
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG
Ḥa Thượng Thích Thiện Hoa
Thành Hội Phật Giáo HCM Ấn Hành PL 2541-1997

KHOÁ THỨ MƯỜI HAI
KINH KIM CANG - DỊCH NGHĨA & LƯỢC GIẢI
Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Dịch Chữ Phạn Ra Chữ Hán
Sa Môn Thích Thiện Hoa Dịch Lại Chữ Việt & Lược Giải

Bài thứ 10: Phần Chánh Tôn TT

PHẦN LƯU THÔNG

Kinh Đại Bát Nhă toát yếu

Bát Nhă Tâm Kinh

BÀI THỨ MƯỜI

B. PHẦN CHÁNH TÔN
(Tiếp theo)

64. Phật phá cái chấp "Như Lai cũng có đi, đứng, nằm, ngồi"
65. Phật phá cái chấp "thật có vi trần và thế giới"
66. Phật phá"chấp ngă"
67. Phật phá"chấp pháp"
68. Phật tán thán công đức thọ tŕ kinh Kim Cang Bát Nhă.
69. Phật nói bài kệ: Quán các pháp hữu vi đều giả.

 

64. PHẬT PHÁ CÁI CHẤP "NHƯ LAI CŨNG CÓ ĐI, ĐỨNG, NẰM, NGỔI"

Phật dạy:" Tu Bồ Đề! Nếu có người chấp: Như Lai cũng tới, lui, nằm, ngồi v.v...th́ người đó không hiểu nghĩa Như Lai.

Tu Bồ Đề! Như Lai nghĩa là không từ đâu đến và cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai".

LƯỢC GIẢI

Đoạn này Phật dùng Trí huệ Bát Nhă phá cái chấp "Như Lai cũng đi, đứng, nằm, ngồi v.v..."

Pháp thân của Phật như như bất động, không khứ không lai, không sanh không diệt. Phật chứng được pháp thân này, nên gọi là Như Lai.

65. PHẬT PHÁ CÁI CHẤP "THẬT CÓ VI TRẦN VÀ THẾ GIỚI"

Phật dạy:" Tu Bồ Đề! Nếu có người chẻ nhỏ Đại thiên thế giới (một ngh́n triệu thế giới nhỏ) thành vi trần. Vậy số vi trần này nhiều không?"

Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn! Nhiều lắm".

Phật dạy: "Tu Bồ Đề! Như Lai nói các vi trần, không phải thật vi trần, chỉ giả gọi là vi trần. Nếu các vi trần thật có, th́ Như Lai không gọi là vi trần (chỉ gọi cái tướng, do chẻ nhỏ thế giới mà thành).

Tu Bồ Đề! Như Lai nói thế giới, không phải thật thế giới, chỉ giả gọi thế giới. Nếu thế giới thật có, th́ Như Lai không gọi là thế giới, mà chỉ gọi là cái tướng của tổng hợp của nhiều vi trần.

Tu Bồ Đề! Như Lai nói cái tướng tổng hợp (thế giới) không phải tướng tổng hợp, chỉ giả gọi là tướng tổng hợp.

Tu Bồ Đề! chúng phàm phu v́ không biết đó là một cái tướng tổng hợp của nhiều vi trần, nên chấp là thật có thế giới, rồi sanh tâm tham lam luyến ái v.v...".

LƯỢC GIẢI

Đoạn này Phật dùng Trí huệ Bát Nhă phá cái chấp "thật có vi trần và thế giới". Đây là lần thứ hai (lần thứ nhứt ở đoạn 24) Phật phá cái chấp vi trần và thế giới.

Chẻ vật lớn nhứt như thế giới, chẻ cho đến lúc không c̣n chẻ được nữa, th́ tạm gọi đó là "vi trần" (bụi nhỏ). Rồi tổng hợp rất nhiều vi trần , đến mức cùng tột mà tạm thành. Cả hai vi trần và thế giới đều không thật thể, chỉ có giả danh mà thôi.

Tóm lại, tất cả muôn sự muôn vật trong vũ trụ, lớn như thế giới, nhỏ như vi trần, đều không thật thể, chỉ có giả danh mà thôi. Chúng sanh không biết, vọng chấp là thật, nên gặp cảnh thuận th́ sanh tâm tham lam; c̣n gặp cảnh nghịch th́ sân, si v.v...rồi tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi, từ đời này đến kiếp nọ, không biết bao giờ cùng tận.

Bởi thế nên Phật thuyế kinh Kim Cang Bát Nhă, mục đích để phá các vô minh vọng chấp thật ngă. Khi mây vô minh vọng chấp hết rồi, th́ trăng Phật tánh (Trí huệ Bát Nhă) hiện ra, chiếu khắp cả mười phương thế giới.

66. PHẬT PHÁ CHẤP NGĂ

Phật dạy: "Tu Bồ Đề! Nếu có người nói: "Phật cũng có ngă tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng". Vậy, người này có hiểu được nghĩa của Như Lai nói không?".

Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn! Người này không hiểu được nghĩa của Như Lai nói. Tại sao vậy? V́ Như Lai nói bốn tướng: ngă, nhơn, chúng sanh và thọ giả, nhưng không phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi bốn tướng ngả, nhơn, chúng sanh và thọ giả mà thôi".

LƯỢC GIẢI

Đoạn này Phật dùng Trí huệ Kim Cang Bát Nhă phá trứ cái "ngă chấp".

Có người chấp: "Nếu không có "ngă", tại sao Phật cũng nói có bốn tướng: ngă, nhơn, chúng sanh và thọ giả? "_ V́ chúng sanh chấp bốn tướng thật có, nên Phật cũng nói cái tên bốn tướng, để giải thích cho chúng sanh biết bốn tướng đó là giả, chứ không phải Phật chấp thật có bốn tướng như chúng sanh. Bởi thế nên Phật day: "Như Lai nói bốn tướng, nhưng không phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi bốn tướng".

67. PHẬT PHÁ CHẤP PHÁP

Phật dạy: "Tu Bồ Đề! Người phát tâm Bồ Đề chẳng nên chấp các pháp thật có, mà phải thấy các pháp là giả, biết các pháp là giả, hiểu các pháp là giả và tin các pháp là giả

Tu Bồ Đề! Như Lai nói "các pháp" không thật có "các pháp", chỉ giả gọi là "các pháp"

LƯỢC GIẢI

Đoạn này Phật dùng Trí huệ Kim Cang Bát Nhă, phá trừ cái chấp pháp

Chúng sanh v́ chấp thật có ta (ngă) nên suốt đời, chỉ lo cho ta ăn ngon, lo cho ta mặc đẹp, lo nhà cửa cho ta, lo tiền cho ta tiêu dùng, lo cho ta có danh vọng, quyền tước v.v...làm việc ǵ cũng v́ ta. Rồi cái ǵ hợp với ta th́ sanh tâm tham lam luyến ái, cái ǵ nghịch với ta th́ sân, si, tật đố v.v...tạo đủ điều tội lỗi.

Không ngờ cái "ta" chẳng thật, do các duyên hoà hợp giả tạo. Khi các duyên tan ră rồi, th́ có cái ǵ gọi là "ta".

Ngoài sự chấp "ta", chúng sanh c̣n chấp "pháp"; nghĩa là chấp muôn sự muôn vật thật có. V́ chất sự vật thật có và lâu dài, nên chúng sanh cả đời chịu khổ sở, vất vả để t́m cầu. Được rồi tham cầu nữa, không biết bao giờ đủ; không được th́ sân hận, tạo không biết bao nhiêu tội lỗi. Do đó mà bị sanh tử luân hồi, không biết bao giờ cùng tận.

Không ngờ các pháp cũng đều hư giả, không thật, như bể cả biến làm ruộng dâu, ruộng dâu hoá làm bể cả, có cái ǵ chơn thật và trường tồn. Bởi thế nên Phật dạy: "Người phát tâm Bồ Đề, không nên chấp các pháp thật có, mà phải thấy các pháp là giả, hiểu các pháp là giả, và tin các pháp là giả".

Hành giả thấy biết và tin các pháp là giả, mới ngăn chận được vọng tưởng tham, sân, si v.v...và mới trở về với chơn tâm thanh tịnh của ḿnh.

Cũng v́ thế, nên toàn bộ kinh Kim Cang Bát Nhă, đều nhắm mục đích đả phá các vọng chấp ngă, pháp để chúng sanh trở về với bản tâm thanh tịnh hay Phật tánh sáng suốt của ḿnh.

Đó là phương pháp "hàng phục vọng tâm mà cũng là để an trụ chơn tâm".

68. PHẬT TÁN THÁN CÔNG ĐỨC THỌ TR̀ KINH KIM CANG BÁT NHĂ

Phật dạy: "Tu Bồ Đề! nếu có người dùng 7 món báu, đựng đầy vô lượng vô số thế giới đem bố thí. Và, nếu có người phát tâm Bồ Đề thọ tŕ đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này, trọn quyển hay nữa quyển, cho đến tối thiểu là bốn câu kệ, th́ phước đức của người này nhiều hơn người trước.

Tại sao người thọ tŕ đọc tụng kinh này, phước đức nhiều hơn người trước? V́ người này chẳng chấp thủ các tướng (ngă, chấp), nhập được thể tánh Kim Cang, như như bất động vậy".

LƯỢC GIẢI

Đoạn này Phật tán thán công đức người thọ tŕ kinh này, nhiều hơn người bố thí vô số thất bảo. Đây là lần thứ 14, phật nói về công đức tŕ kinh.

Người thọ tŕ kinh này, sẽ phá trừ hết các vọng chấp ngă, pháp hay bốn tướng, ngộ nhập được Kim Cang Bát Nhă là tánh như như bất động và sẽ thành Phật, rồi trở lại giáo hoá vô lượng vô số chúng sanh đều được giải thoát, nên phước đức nhiều hơn người bố thí bảy báu

69. PHẬT NÓI BÀI KỆ: QUÁN CÁC PHÁP HỮU VI ĐỀU HƯ GIẢ

Dịch âm (nguyên văn):

Nhứt thế hữu vi pháp
Như mộng, huyễn, bào, ảnh
Như lộ diệc như điển
Ưng tác như thị quán.

Dịch nghĩa:

Phải quán như thế này:
Tất cả pháp hữu vi
Như mộng, huyễn, bọt, bóng
Như sương, như điển chớp

LƯỢC GIẢI

Phật kết thúc thời kinh Bát Nhă bằng một bài kệ, quán các pháp hữu vi đều giả, để hàng phục vọng tâm và an trụ chơn tâm.

Hành giả phải luôn luôn quán tất cả các pháp trong vũ trụ đều hư giả, như chiêm bao, như vật huyễn thuật, như bọt nước, như bóng tối, như sương mai và điện chớp.

Khi hành giả đă đi sâu vào pháp quán giả; nghĩa là thấy một cách chắc chắn "các pháp đều hư giả" như sáu món hư huyễn trên, th́ hành giả không c̣n khởi vọng tâm chấp thủ ngă pháp hay bốn tướng.

Khi các vô minh vọng chấp không c̣n th́ chơn tâm thanh tịnh hiện ra, hay nói cách khác là tánh Kim Cang Bát Nhă như như bất động hiện ra. Lúc bấy giờ, hành giả liền chứng được quả Bồ Đề, không cần phải gian lao khổ hạnh, nhiều kiếp tu hành hay phải t́m đâu xa lạ.

Tóm lại, đây là một phương pháp tu mau chóng, đặc biệt của kinh Kim Cang Bát Nhă, để "hàng phục vọng tâm và an trụ chơn tâm".


PHẦN LƯU THÔNG

PHẦN TRUYỀN BÁ LƯU THÔNG

Khi Phật nói kinh này rồi, ông Trưởng lăo Tu Bồ Đề, các vị Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, thiện nam, tín nữ, trời, người và thần A Tu La, đều tin thọ và hoan hỷ vâng làm.

LƯỢC GIẢI

Theo thông lệ, th́ tất cả các kinh của Phật đều chia làm ba phần: Phần Tự (phần mở đề), phần Chánh tôn (phần chánh đề) và phần Lưu thông (phần truyên bá lưu thông).

Đoạn này là phần Lưu thông, nói về các thính giả, sau khi nghe Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhă rồi, tất cả đều lănh thọ tin theo và hoan hỷ vâng làm.

Dịch xong, ngày 10 7 Ất Tî

(Nhằm ngày 6/8/ 1965)

Trở Lên

KINH ĐẠI BÁT NHĂ TOÁT YẾU

NGUYÊN VĂN
(Bản dịch thứ nhất)

Ngài Quán Tự tại Bồ Tát, sau khi đi sâu vào Trí huệ Bát Nhă rồi, Ngài thấy năm uẩn đều "không" (Bát Nhă) nên không c̣n các khổ.

Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: "Này Xá Lợi Tử! Năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) chẳng khác với "không" chẳng khác với năm uẩn; năm uẩn tức là "không", "không" tức là năm uẩn.

Này Xá Lợi Tử! "Tướng không" (Bát Nhă) của các pháp đây, nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt.

Bởi thế nên, trong "Tướng không" (Bát Nhă) này, không có năm uẩn là: sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không có Sáu căn là: nhăn ,nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ư; không có Sáu trần là: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có Sáu thức là: nhăn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ư thức;

Không có mười hai nhơn duyên; nghĩa là không có "vô minh" và cũng không có "hết vô minh"; cho đến không có "Lăo tử" và cũng không có "hết Lăo tử";

Không có Tứ đế là: khổ, tập, diệt, đạo; cũng không có "trí" tu chứng và đạo quả để chứng (đắc). Tóm lại, không có "đặng" cái ǵ cả.

Các vị Bồ Tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhă (Tướng không) mà xa ĺa được các mộng tưởng điên đảo, nên tâm không c̣n ngăn ngại, lo sợ và chứng được rốt ráo Niết bàn.

Các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều y theo Trí huệ Bát Nhă (Tướng không) mà đặng đạo Vô thượng Bồ Đề.

V́ Trí huệ Bát Nhă (Tướng không) có khả năng diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy, không hư dối, nên gọi là thần chú Bát Nhă Ba La Mật; cũng gọi là "chú Đại thần, chú Đại minh, chú Vô thượng và chú Vô đẳng đẳng".

Ngài Quán tự tại Bồ Tát liền nói Thần chú Bát Nhă: "Yết đế yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ Đề tát bà ha".

Trở Lên

BÁT NHĂ TÂM KINH
Ngài Tam Tạng Pháp Sư CƯU MA LA THẬP, Dịch Chữ Phạn Ra Chữ Hán
Sa Môn THÍCH THIỆN HOA Dịch Lại Chữ Việt & Lược Giải

NGUYÊN VĂN
(Bản dịch thứ hai)

KINH ĐẠI BÁT NHĂ TOÁT YẾU

Sau khi đi sâu vào Trí huệ Bát Nhă rồi, Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thấy các pháp đều là Bát Nhă (không), nên không c̣n các khổ.

Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: "Này Xá Lợi Tử! các pháp chẳng khác với Bát Nhă (không), Bát Nhă chẳng khác với các Pháp; các Pháp tức là Bát Nhă (không), Bát Nhă tức là các Pháp.

Này Xá Lợi Tử! Bát Nhă (tướng không) là tánh của các Pháp. Nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt.

Bởi thế nên trong Bát Nhă (không), không có các Pháp thế gian như: Năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), sáu căn (nhăn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ư), sáu trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp), sáu thức (nhăn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ư thức).

Và trong Bát Nhă, cũng không có các Pháp xuất thế gian như: Tứ đế (khổ, tập, diệt, đạo), Mười hai nhơn duyên (không có vô minh và vô minh tận; không có Lăo tử và Lăo tử tận), không có "trí" tu chứng và đạo quả để chứng (đắc). Tóm lại, trong Bát Nhă không có cái ǵ cả.

Các vị Bồ Tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhă (không) mà xa ĺa được các mộng tưởng điên đảo, nên tâm không c̣n ngăn ngại, lo sợ và chứng được đạo quả Niết bàn.

Các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, cũng đều y theo Trí huệ Bát Nhă (không) mà đặng đạo vô thượng Bồ Đề.

V́ Trí huệ Bát Nhă có khả năng diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy không hư dối, nên cũng gọi là Thần chú Bát Nhă, cũng gọi là chú Đại thần, chú Đại minh, chú Vô thượng và chú Vô đẳng đẳng".

Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, liền nói thần chú Bát Nhă:

"Yết đế yết đế, Ba la yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề tát bà ha".

Trở Lên