Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.

Kinh Duy Ma Cật

Lời nói đầu

Phần Giới Thiệu

Tiểu Sữ Pháp Sư Cưu Ma La Thập

Phẩm Phật Quốc

Phẩm Phương Tiện

 

 

Lời Nói Đầu

 

Ngược ḍng lịch sử hơn hai mươi lăm thế kỷ về trước, Đức Phật ra đời khai môn giáo hóa, tế độ quần sanh ṛng ră trong suốt bốn mươi chín năm nhằm thắp đuốc tuệ soi đường tăm tối và rưới nước từ bi để rửa bụi trần. Tuy biết chúng sinh có kẻ thượng căn người hạ trí, thâm hiểu mau chậm chẳng đồng nên Đức Phật tùy cơ duyên mà hóa độ, bởi vậy giáo pháp mới có chỗ “Quyền” mà cũng có chỗ “Thật”.

Kinh Duy Ma Cật thuộc loại “Quyền Giáo” có nghĩa là Đức Phật dùng những thí dụ để diễn tả Chân lư cao siêu huyền diệu mà Chân lư th́ thâm sâu mầu nhiệm nên ngôn ngữ, văn tự con người không thể nào chuyên chở hết được. V́ thế toàn bộ kinh điển Phật giáo không ngoài mục đích giúp chúng sinh t́m về với Chân lư, thấy được Chân
lư và tự ḿnh chứng nghiệm Chân lư.

Kinh Duy Ma Cật cũng c̣n được gọi là kinh Bất Khả Tư Ngh́ Giải Thoát Pháp Môn bởi v́ người tu tập kinh nầy sẽ có sự giải thoát ngay chính trong cơi đời nầy mà con người gọi là thế giới xấu xa tội lỗi ô trược bất tịnh. Họ vẫn sống, sinh hoạt b́nh thường như trăm ngàn chúng sinh khác, nhưng bên trong họ có một sự giải thoát kỳ lạ, an lành, thoải mái, thanh tịnh tự trong tâm hồn. Đây là sự giải thoát không thể nghĩ bàn v́ chỉ có người đó tự ḿnh thấu hiểu và tận hưởng sự thanh tịnh, tịch diệt của sự giải thoát Niết bàn mà người kế bên không hề hay biết. Thế gian đối với người c̣n vô minh phiền năo th́ bất tịnh, tội lỗi xấu xa, c̣n kẻ được giải thoát th́ lúc nào cũng ung dung tự tại, thanh thoát an nhàn. Kinh Duy Ma Cật thuộc loại Bát nhă nên sẽ dẫn dắt chúng sinh ĺa h́nh Tướng giả huyễn mà chứng nhập Bản Thể thanh tịnh bất sinh bất diệt. Khi đă nh́n thấu thật Tướng của vạn pháp th́ con người sẽ không c̣n quan trọng và tùy thuộc vào cái h́nh tướng sinh diệt bề ngoài cho nên kinh đă mở rộng cánh cửa giải thoát cho tất cả mọi chúng sinh không phân biệt là xuất gia hay tại gia v́ ai ai cũng đều có Phật tánh như nhau.

Kinh này do trưởng giả Duy Ma Cật là con người bất tư ngh́, nói kinh bất tư ngh́, tŕnh diễn cảnh bất tư ngh́ và dạy chúng sinh tu pháp bất tư ngh́ để thành tựu trí tuệ bất tư ngh́ mà đem lại kết quả giải thoát bất tư ngh́ vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ông Duy Ma Cật là một người thường có vợ con, tài sản, địa vị trong xă hội như muôn vạn chúng sinh khác trong thế giới này, nhưng ông nói chánh pháp, thực hành chánh pháp và sống đúng với chánh pháp mà không cần phải ở chùa, cạo đầu hay đắp y mà chỉ thể hiện qua h́nh thức của một trưởng giả, một cư sĩ. Tuy sinh hoạt như một người thường nhưng ông có tâm hồn và đạo hạnh của một vị đại Bồ-tát nên mới gọi là con người bất khả tư ngh́.

Tại sao lại gọi là kinh bất tư ngh́?

Bởi v́ kinh Duy Ma Cật dẫn dắt chúng sinh có được sự giải thoát ngay trong đời này và ngay trong thế giới này mà không cần phải trông chờ mong đợi đến kiếp sau hay ở bất cứ cơi Tịnh độ nào. Do đó tôn chỉ của kinh là: “Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh” và “Dục tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ tâm” nghĩa là nếu tâm ḿnh thật thanh tịnh, không c̣n vô minh phiền năo quấy phá th́ thế giới này chính là cơi Phật thanh tịnh như cơi Tịnh độ của chư Phật trong mười phương không khác. Mà muốn có cơi Phật thanh tịnh th́ trước hết phải làm cho tâm ḿnh thật thanh tịnh. Do đó cốt tủy của kinh là khẳng định cho người Phật tử xuất gia hay tại gia là ở đâu tu cũng được. Ở chùa, ở nhà, ở chợ hay ngay cả ở trong sở làm th́ nơi nào cũng là đạo tràng thanh tịnh cả. V́ thế tâm tịnh th́ Ta bà thành Tịnh độ, ngược lại tâm cấu (bất tịnh) th́ Tịnh độ thành Ta bà.

Muốn có tâm thanh tịnh kinh giới thiệu Nguyên Lư Bất Nhị tức là vào Pháp Môn Không Hai để gạn lọc tất cả những sự phân biệt đối đăi trong tâm thức mà chính là cội nguồn của phiền năo khổ đau.

Trong thời đại thế sự quay cuồng, đạo tâm ngày một suy vi, tâm người đắm mê theo vật dục tư kỷ cá nhân, nhưng từ-bi bác-ái và tự giác giác tha vẫn là chủ điểm của kinh nên chúng tôi mặc dù trí mỏng nghiệp dày nhưng vẫn cố gắng dùng kiến thức thô thiển của ḿnh để đem những Chân lư huyền diệu nhiệm mầu giúp chúng sinh có đất ph́ nhiêu gieo giống Bồ-đề mà vượt qua bể đời khổ lụy, nương theo thuyền Bát nhă để quay về với bến bờ giác ngộ.

Kinh th́ cao siêu huyền diệu c̣n sự hiểu biết của chúng tôi th́ nông cạn thô thiển cho nên kinh này sẽ có rất nhiều chỗ thiếu sót sai lầm, kính mong chư vị thiện tri thức hoan hỷ chỉ bảo bổ khuyết cho.

Sau cùng kính chúc quư vị cùng gia quyến thân tâm được vô lượng an lạc, cố gắng thăng hoa đời sống thánh thiện để thoát kiếp phiền năo triền miên mà có được sự giải thoát ngay trong đời nầy th́ không riêng ǵ ông Duy Ma Cật mà tất cả chúng ta cũng đều là con người bất khả tư ngh́ vậy.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mùa Phật Đản 2552 năm 2008

Lê Sỹ Minh Tùng

|

| Print this page