Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.
   
 

 

 

 
 
 
3d printing

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Được sự hứa khả của Pháp Sư LÊ SỸ MINH TÙNG,  Thường Sơn chuyễn tải toàn bộ bộ kinh "DUY MA CẬT  GIẢNG GIẢI" do Pháp Sư chủ giảng vào trang nhà của Thường Sơn nhằm làm lợi lạc cho những ai hữu duyên với "PHÁP MÔN KHÔNG HAI"

(Nguyên lư Bất Nhị)

Con nguyện đem công đức nầy hồi hướng cho Vô Thượng Bồ Đề và chúng sanh trong pháp giới đều trọn thành Phật Đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật