Welcome to my homepage. Hope you've enjoyed your stay here. I look forward to seeing you again.

Nam-Mô U-Minh Giáo-Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn Cứu Bạt Minh Đồ Đại Thánh Đại Nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát

 
   

Trích ĐỊA-TẠNG

Bổn Nguyện Kinh

Nam mô Đại Nguyện Địa-Tang-Vương Bồ-Tát

 

"Từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi v́ những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo".
 

"Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm ngàn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo : địa ngục, súc sanh, và ngạ quỉ, v.v...
Những kẻ mắc phả tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới trở thành bậc Chánh Giác."

 
-Phát nguyện của Bồ Tát Địa Tạng -Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện-

Xem tiếp

Thâm ư qua h́nh tượng Bồ-tát Địa-Tạng

  Địa Tạng Bồ Tát Giảng thuyết